140 år av mission i Eritrea

Den 23–25 oktober hölls en historisk konsultation i den eritreanska huvudstaden Asmara. De två lutherska kyrkorna – Evangelical Church of Eritrea, ECE (ursprung EFS) och Lutheran Church of Eri­trea, LCE (ursprung ELM-BV) – hade bjudit in sina respektive ’partners’ till överläggningar. Ett 25-tal perso­ner hade mött upp: de båda kyrkornas styrelser, fyra representanter från EFS/Svenska kyrkan och ELM:s utsända, Harald Waldemarson och Roland Gustafsson.

Historisk tillbakablick

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen bildades 1856. 1866 sändes de tre första missionärerna till Eritrea. De anlände till hamnstaden Massawa i mars samma år. ECE och LCE kommer således under 2006 också att fira ett jubileum – 140 år av evangelisk-luthersk missionsinsats i Eritrea.

Under dessa år har uppdraget fullgjorts genom missionärsinsatser och ekonomiskt stöd. Splittringen i EFS (1909–11) ledde till att två organisationer kom att utföra uppdraget i Eritrea, med viss överenskommelse beträffande områdes- och arbetsfördelning. Detta ledde i sin tur så småningom till bildandet av två lutherska kyrkor: den Evangeliska Kyrkan i Eritrea år 1926 och den Lutherska Kyrkan i Eritrea år 1960.

 

Fundament och uppdrag

Överläggningarna i Asmara inleddes med morgonbön av LCE-presidenten qeshi Simon GebreKristos. Med utgångspunkt från Matt. 16:17–20 talade han om Kyrkans grund, bekännelsen av Jesus Kristus, Guds Son och den klippa som Kyrkan vilar på.

ECE-presidenten qeshi Asfaha Mehari höll därefter ett bibelstudium över Matt. 28:16–20 om Jesu makt och närvaro i missionsuppdraget. Denna inledning gav oss församlade en utomordentligt god grund för de fortsatta samtalen.

ECE-presidenten hade vidare en genomgång av de båda kyrkornas utveckling och status. Geografiskt sett arbetar man i fyra regioner: Maekel, Dubub, Anseba och Gash Barka, med regionkontoren belägna i Asmara, Medefera, Keren och Barentu. ECE har drygt 10 000 medlemmar, fördelade på ca 70 församlingar, och LCE ca 1 200 medlemmar, fördelade på sju församlingar. ECE har 24 aktiva präster och LCE fyra. ECE har ansvar för två dövskolor, tre kliniker och teologisk utbildning i Beleza, medan LCE bedriver musikskola och förskoleverksamhet.

 

ECE och LCE före millennieskiftet

När Eritrea 1991 fått sin frihet och efter en folkomröstning förklarats som självständig stat 1993, inleddes en period av intensivt uppbyggnadsarbete präglad av hopp och framtidstro. ECE och LCE hade under lång tid existerat sida vid sida och på ett antal platser fungerat som en gudstjänstfirande församling, med alternerande tjänstgöring av respektive kyrkas präster. I slutet av 1990-talet beslutade de båda kyrkorna att arbeta för ett samgående, och sedan dess har man metodiskt och målmedvetet utarbetat en ny konstitution och diverse reglementen för en gemensam kyrka – den Evangelisk Lutherska Kyrkan i Eritrea (ELCE). De understödjande missionsorganisationerna har under årens gång regelbundet hållits informerade om utvecklingen.

 

Inför sammanslagningen

I konsultationerna framkom tydligt de båda kyrkornas gemensamma andliga arv, baserat på Bibeln och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Den hittillsvarande uppdelningen har före­trädesvis varit av administrativ och ekonomisk art. ECE och LCE har därför i fullt samförstånd beslutat att under 2006 fira sitt 140-årsjubileum genom ett samgående till en kyrka. Planen är att sammanslagningen skall träda i kraft vid ett gemensamt årsmöte under 2006.

ELM:s styrelse har, med full respekt för de båda kyrkornas intima samarbete, inte haft några invändningar mot sammanslagningen. Man har dock betonat vikten av att alla involverade parter blir informerade om utvecklingen, något som även representanter från EFS/Svenska kyrkan gett uttryck för.

Någon i den eritreanska delegationen angav en intressant infallsvinkel beträffande relationer genom följande påstående: ”I västvärlden utgår man från en kärleksrelation och hoppas i bästa fall på giftermål. I en afrikansk kontext inleds relationen med äktenskap som i sin tur leder till livslång och kärleksfull gemenskap. – Vi sätter vår förtröstan till Herren med avseende på ECE-LCE-relationen!”

 

Mission – i tur och retur

Vilka följder får då denna sammanslagning för ELM och EFS/ Svenska kyrkan? Frågan har övervägts i Eri­trea såväl om i Sverige. Initiativet för nämnda missionssatsning har tagits i Eri­­trea. De svenska missionsorganisationerna är ’partners’, som lyssnar till och om möjligt bistår sin samarbetskyrka.

I ett missionshistoriskt perspektiv tackar vi Gud, som gav gångna generationer nåden att målmedvetet få satsa på mission  i Östafrika. Med 140 år i ryggen erbjuds vi att stå med i fortsatt gemenskap och tjänst. Det är en förmån att även i fortsättningen få stödja ett evangelisk-lutherskt missionsarbete i Eritrea genom ekonomiska anslag och missionärers punktinsatser.

Utvecklingen i vårt land visar emellertid att tiden är mogen för mission i retur. Ett i många fall genomsekulariserat svenskt teologi- och missionstänkande har föga att bidra med i Guds världsvida missionsuppdrag. Vi behöver reformeras och fyllas med gudomlig substans – tillbaka till källorna, till Skriften och bekännelsen! Kraften och resurserna förefaller i det närmaste vara uttömda på hemmaplan. – Kan möjligtvis våra kristna bröder och systrar i Eritrea ge tillbaka något åt oss av det bästa våra förfäder en gång gav vidare till dem? Jag är förvissad om att våra kristna vänner i Eritrea inte är främmande för tanken. Frågan är om vi är benägna till och villiga att ta emot erbjudandet?

Roland Gustafsson

Missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan