Mästaren formar sina lärjungar

Jesus led döden på försoningens kors och tog bort all vår skuld – det är det underbara evangeliet. Nu vill han lägga efterföljelsens kors på våra axlar och leda oss på kärlekens väg i sina fotspår. Vill du ta emot korset och följa honom?

Bär ditt kors och dö!
Människan är skapad till Guds avbild. Genom synden har likheten fördärvats, men genom Jesu liv, död och uppståndelse har Det Stora Återskapandet av Gudsavbilden startat. Målet med lärjungaskapet är att du skall förändras till att mer och mer likna Jesus. För att göra en lärjunge av dig använder sig Jesus av två verktyg: efterföljelsen och korsbärandet. Den som vill följa Jesus kommer oundvikligen att få ett kors placerat på sina axlar. Det kan vara en besvärlig svärmor (men behöver inte vara det: Hej, svärmor Birgitta, du är bäst!), en supande släkting, en trilskande granne, en provocerande arbetskamrat, ett upproriskt barn, en ekonomisk knipa, en anhörigs sjukdom, ett nedbrytande åldrande, en plågsam ensamhet, en knäckande arbetslöshet, osv. Det handlar ofta om ett vardagslidande. Ett kors är något ont, en börda som tynger och plågar – ja, det är faktiskt rena döden: det dödar glädjen, kärleken, friden och tålamodet i vardagen. Och ändå säger Jesus att korsbärande är nödvändigt för lärjungaskap – utan korset går det inte vara lärjunge.
Jag bar ditt kors och dog
Det är en besk medicin han ordinerar. Men han har själv druckit full dos av den. Han har burit ditt kors före dig. Din synd blev hans kors för att du förlåten och försonad skall slippa bära konsekvenserna av den; dina smärtor lade han på sig för att du genom hans sår skall bli helad, och på uppståndelsens dag bli tröstad av Gud som skall torka alla tårar från dina ögon, ty ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta skall då finnas mer; dina bördor bär han och ropar: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Det var du som snickrade ihop hans kors. Men du är så oändligt älskad att han bar det åt dig.
Som lärjunge gäller det därför att ta emot sitt kors ur Guds hand, som det kors han vill göra dig till en Jesu lärjunge med. Och i Guds händer händer det något med korset: det blir redskapet för Gud att döda det som inte är lärjungaskap i ditt liv – egoismen, illviljan, retligheten, girigheten, orenheten i tankar och gärningar, dragningen till det onda. Ett korsbärande utan Jesus är rena döden, men när du bär ditt kors i Jesus-efterföljelse blir korset det som dödar döden. I Guds händer blir plötsligt det minst glamorösa av allt, vardagslidandet, det som för med sig den mest spännande förändringen i ditt liv: lärjungaskapet.

Följ efter mig och lev!
Medan korset dödar föder efterföljelsen liv. Att bära korset och följa Jesus innebär ju att gå genom döden till uppståndelselivet. Efterföljelse handlade för de första lärjungarna bara tidvis om att gå i Jesu fotspår. Men det handlade alltid om att ’härma’ Jesus, tänka som Jesus, tala som Jesus, lära av Jesus, göra som Jesus – helt enkelt leva som Jesus (”Följ mig!” gällde trots att lärjungarna inte kunde följa honom rent geografiskt längre – Joh. 21:19, 22). Och det är den avgörande delen av efterföljelsen än i dag: ”Följ mig, lev som jag!”

Jag går före dig och ger liv
När den helige Ande kommer in i en människas liv så att hon följer efter Jesus, startar en förändring i hennes personlighet och egenskaper. Hon får Jesu personlighet: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning (Gal. 5:22–23). Den fullkomnas inte på en gång: nej, detta livet är ett växande – inte en vuxenhet, ett blivande – inte ett varande, ett på väg – inte ett framme! Och hon får Jesu egenskaper: förmågan att tala profetiskt, att leda, tjäna, visa barmhärtighet, lyssna, skilja mellan andar, osv. (Rom. 12, 1 Kor. 12). Inte så att någon får alla egenskaperna: nej, vi är Kristi kropp, och den som är öron får lyssnandets gåva, den som är fot får tjänandets gåva, osv. Därför behöver vi varandra i den kristna gemenskapen: vi klarar oss utan varandra lika lite som tån utan benet. Det är i samspel med de andra kroppsdelarna som den egenskap Anden har tänkt för dig utvecklas.

Att bli mer lik Jesus
Nu kommer inte Jesus-likheten flygande av sig själv; precis som en grön växt kräver den rätt näring och jordmån för att växa. Näringen är tid med Jesus i bön och bibelläsning och nattvard. Som grenen får sav av stammen strömmar Jesu liv in i oss när vi är hos honom.
Och vad gäller jordmånen: kärlekens planteringsjord är kärlekslöshet. Att i en fördömande omgivning tänka försonande tankar om den andra talar illa om en, är att härma Jesus. – Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Då växer kärleken till som en allt större del av din personlighet.
Glädjens rabatt är tråkigheter. Att i vardagstristessen eller livsmörkret sprida ljus och glädje är att lära av Jesus. – Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla! Då växer glädjen till som en allt större del av din personlighet.
Fridens trädgårdsland är rädsla. Att i en otrygg situation överlämna ovissheten till Gud och förtrösta på Honom är att tänka som Jesus. – Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort… Då växer friden till som en allt större del av din personlighet.
Tålamodets växtplats är påfrestningen. Att stå ut med en påfrestande medmänniska är att leva som Jesus. – Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Då växer tålamodet till som en allt större del av din personlighet.
Vänlighetens kryddträdgård är hatet. Att i en fientlig omgivning svara vänligt på ovänliga ord är att tala som Jesus. – Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Då växer vänligheten till som en allt större del av din personlighet. Och så vidare: var så god och fyll i med exempel från din egen vardag!
Det gör ont att förändras. Något måste dö, och det som föds föds under stora födslosmärtor. Som du kanske märker är växtplatsen i ditt liv för Jesu egenskaper misstänkt lik det du kallar ditt kors… Korset dödar alltså inte bara den gamla människan; korset är också jordmånen för det nya livets tillväxande.
Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Det är bara den som har sitt kors på axlarna och följer Jesus som är med i Det Stora Återskapandet, där Mästaren formar människor att likna Honom.

Dan Sarkar
Komminster, Broby

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan