Kristendomen i Kina

Sedan ett par år tillbaka bor och arbetar Gunnel och Per-Martin Hjort som engelsklärare och missionärer i Kina. Här får vi ta del av en uppmuntrande rapport om hur Gud verkar på de mest otroliga sätt. Även i Kina.

Många undrar säkert: Hur går uppdraget som missionär för Svenska kyrkan ihop med undervisning i engelska vid en statlig institution i det ateistiska Kina? Kan man ens nämna Gud, Bibeln och Jesus under föreläsningarna och får man över huvud taget tala öppet om sin kristna tro? Svaret är – både nej och ja.
I vårt kontrakt med vår arbetsgivare i Kina – Amity Foundation (och därmed även med det college där vi undervisar) – har vi skriftligt förbundit oss att följa nedanstående passus:

”Kristna lärare får gärna delta i gudstjänster och träffa kinesiska kristna. Den kinesiska kyrkan, som är en del av den världsvida kyrkan, är självstyrande, självunderhållande och självutbredande. Utländska lärare får fritt uttrycka sin tro i samtal med studenter och kollegor i Kina, men de skall inte befatta sig med någon aktivitet av proselytiserande karaktär.”
Vi sympatiserar med dessa riktlinjer, och har försökt följa dem till punkt och pricka. Men, kan man då med rätta fråga sig: Blir ni då inte som missionärer ’nedtystade’ och ’bakbundna’, när ni inte alls får undervisa om Bibeln och kristendomen?
Inför innevarande vårtermin blev jag av vårt college anmodad att undervisa 284 studenter i andra årskursen (s.k sophomores) – bland dem många blivande lärare – i Western Culture. Man är då gans­ka fri att lägga upp undervisningen som man vill, men man förväntas använda en lärobok, i detta fall European Culture: An Introduction (skriven av ett flertal kinesiska författare och senast utgiven 2006 på Foreign Language Teaching and Research Press, Beijing).
Det kan kanske vara upplysande och av intresse att något titta på vad denna lärobok framhåller som viktigt i ämnet, t.ex. introduktionen på sidan ett:
”Målsättningen med denna kurs:
Varför skall kinesiska engelskstuderande bry sig om europeisk kultur?
Brittisk kultur är en del av den europeiska kulturen och man kan inte lära sig ett språk utan att känna till något om den bakomliggande kulturen. Dessutom är europeisk kultur en del av världskulturen. En viss kännedom av den är nödvändig för oss såsom varande världsmedborgare, i synnerhet som vår nation är i färd med att moderniseras och som den tar en alltmer aktiv del i världshändelserna.
Två grundläggande beståndsdelar i den europeiska kulturen:
Den europeiska kulturen utgörs av många beståndsdelar, som har genom­gått förändringar under seklernas lopp. Två av dessa anses mer grundläggande än andra, nämligen det grekisk-romerska arvet och det judisk-kristna arvet.”

Följdriktigt har vi i undervisningen koncentrerat oss på å ena sidan greker och romare och å andra Bibeln och kristendomen. För oss som särskilt ’känner för’ det senare, kan det vara av intresse att se vad det står om The Bible och Christianity i denna statliga kinesiska lärobok – som jag alltså som lärare är fri att använda som auktoritativ källa:
Om Bibeln står det på sidorna 86–89 följande:
”Bibeln är den mest lästa boken i mänsk­lighetens historia. Den är kärnan i den västerländska civilisationen och har påverkat denna på ett mer avgörande sätt än något annat som någonsin skrivits. Den innehåller historia, den innehåller litteratur, den innehåller stora tänkares djupa tankar. Bibeln har utövat ett enormt inflytande på den mänskliga rasen. Ingen annan bok har översatts till så många språk.
Det är allmänt vedertaget att Bibeln och Shakespeare är den moderna engelskans två stora reservoarer.”
Om kristendomen står det på sidan 73 följande:
”Även om kristendomen har sina rötter i judendomen, är det helt klart att den ända från sin tillblivelse för cirka 2000 år sedan, baseras på två grundläggande övertygelser som skiljer den från alla andra religioner.
Den första är att Jesus Kristus är Guds son, och att Gud sände honom hit till jorden för att leva och lida på människors vis, och för att dö och återlösa mänskligheten.
Den andra är att Gud utgav sin ende son, så att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv. Frälsaren, Jesus, var på samma gång sann gud och sann människa.
Kärnan i kristendomen är alltså Jesu liv – hur han levde och dog för att återlösa hela mänskligheten.”
Ovanstående finns alltså svart på vitt i vår kursbok, och jag har känt stor frimodighet och glädje över att undervisa om detta för mina studenter. Dessutom har jag fått en ovanligt positiv respons, och en del elever har till och med tagit med sig egna (kinesiska) biblar till lektionerna, och någon har öppet visat inför de andra studenterna att hon är kristen.

Gud är större än både lilla Sverige och stora Kina, och det är helt tydligt att Vår Gud är i himmelen och kan göra allt vad Han vill samt att Guds Ord inte bär några bojor, något som bekräftas av att man i dag kan använda en statlig lärobok som bibelstudieplan utan att bryta mot den officiella lagen i Folkrepubliken Kina.

Per-Martin Hjort, lärare i Kina

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan