Kristen i filmkulturen

Film, TV och annan elektronisk underhållning tar allt mer plats i västvärlden. Den största industrin i USA i dag är underhållningsindustrin. Det finns inget annat som det läggs så mycket pengar och krafter på som att underhålla oss. Hur påverkas vi?

Ett genomsnittligt amerikanskt barn tittar på TV 27 timmar per vecka och har som sexåring tillbringat mer tid framför TVn än det kommer att tala med sina föräldrar under hela sitt liv. En genomsnittlig amerikansk sextioåring har tillbringat tio år av sitt liv framför TV. Kultursociologer menar att film är den viktigaste kulturskaparen i vår tid. Film formar våra värderingar, vår världsbild och vår uppfattning om gott och ont.
Den kristna församlingen är ingen isolerad ö. Vi är en del av kulturen och påverkas av den. Men hur ska vi på detta område leva i världen utan att bli av världen? Vi är många kristna som upplever det som en kamp att hitta rätt väg här, och att följa den! Därför är det angeläget att ta upp ämnet och ge det en biblisk belysning.

Kulturbefallningen
En central text när det handlar om vårt förhållande till kultur och konst är 1 Mos. 1:28–29. Här läser vi om de första människorna att Gud välsignade dem och sade till dem: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er … Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö.
Gud har satt oss här på jorden för att bruka den och få glädje alla de gåvor som finns nedlagda i hans skaparverk. Vi planterar äppelträdet och ger det de förutsättningar som behövs för att det ska bära frukt och bli till nytta och glädje för människolivet; vi ”lockar fram” frukten. När vi får barn, har Gud på liknande sätt lagt ner förmågor i dem som behöver lockas fram och ges förutsättningar att utvecklas. Vi lär våra barn att gå, tala, sjunga, dikta, spela, rita, måla och berätta – allt efter de gåvor som Gud har gett dem. När barnens förmågor får utvecklas på ett sätt som gagnar människolivet får vi ta emot detta som gåvor från Gud. Detta är bakgrunden till att vi som kristna har en öppen och positiv inställning till god konst, musik, litteratur och film.

Vad kan bra filmer ge oss?
Bra filmer kan till stor del ge detsamma som god litteratur; de utvidgar vår horisont, de låter oss känna igen oss själva i andras erfarenheter och känslor, vår förståelse av människolivet fördjupas, vi utmanas till eftertanke och ställningstagande och vi dras in i en berättelse som engagerar och berikar oss. Detta kan både bra böcker och bra filmer ge oss.
Några av de rikaste minnena jag har från min barndom är de många kvällar då min far och mor läste högt för oss barn. Vi läste en massa romaner av författare som Charles Dickens, Jack London, Aksel Sandemose och många fler. Vi reste jorden runt – letade guld i Kalifornien, utforskade grottor i Frankrike och jagade vargar i Kanadas vildmark. Vi mötte en mångfald av människor och kulturer och vi blev engagerade med alla våra känslor. Det var fantastiskt, medryckande och berikande och jag bär det fortfarande med mig. Bra filmer kan ge mycket av det samma, även om de gör det i en mer lättsmält form och inte alltid efterlämnar lika djupa intryck som goda böcker.

Det goda och det bästa
På samma sätt som med böcker måste vi skilja mellan bra och dåliga filmer. Det är alldeles nödvändigt att sortera. Det ska vi se på i det följande. Men först ska vi understryka att även det som är gott här på jorden kan bli nedbrytande för vårt andliga liv. ”Det goda kan bli det värstas fiende.”
Ett ord från Paulus ger oss vägledning: Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön (1 Tim. 4:4–5). Den sista meningen är viktig. Guds goda vilja för oss är att vi ska leva i frimodig tro på Jesus och ha vår glädje i allt det vi äger i Honom – för evigt. Gud kallar oss att ge plats till Ordet och bönen, för att våra hjärtans ögon ska öppnas för hur rika vi är i Jesus. Det är bara genom att se oss rika i Jesus som vi kan bevaras i ett rätt förhållande till de gåvor som Gud ger oss här på jorden. Då kan vi glädja oss över dem, utan att de får överta vårt hjärta. Och vi kan släppa taget om dem när detta är nödvändigt.
Vår första och viktigas kallelse är därför att likt Maria inta platsen vid Jesu fötter och att ta emot evangeliet. Många saker är viktiga i våra liv, men endast ett är nödvändigt (Luk. 10:42).
Jag är tacksam för kvällarna med högläsning i mitt barndomshem, men mest av allt är jag tacksam för att det fanns något som var alldeles nödvändigt för mina föräldrar: Att vi barn blev förda till evangelisk tro på Jesus. Därför hade Guds ord och evangeliet prioritet framför allt annat. Vi läste böcker på helgerna och loven, men varje dag samlades vi om Ordet som förhärligar Jesus för våra hjärtan. Nu är jag själv förälder och upplever varje dag att det är en hård kamp att prioritera rätt på detta område.
Jag fick ett mejl från en präst som ställde frågan: ”Vad skulle det betyda för vårt andliga liv om vi bara använde hälften så mycket tid i våra hem på att samlas kring Bibeln, som att se på TV?” Det är en rannsakande fråga. Den andliga kampen är först och främst en kamp för att få näring av Guds ord. I den kampen segrar vi inte utan att trotsa köttet och världen. Vi är tvungna att handla mot det som omedelbart kan kännas enklast och bekvämast. Även när det gäller underhållning finns det sådant som vi måste försaka. Följer vi världens ström så kvävs trons liv hos oss själva – och hos våra barn.

Prioritera rätt!
”Amusing ourselves to death” – ”Vi underhålls till döds” – är titeln på en bok som ger en skarp analys av den västliga kulturen i dag. Boken hävdar att vi håller på att drunkna och dö i underhållning likt romarriket vid sitt slut. Är det samma sak som håller på att ske bland oss kristna? Må Gud ge att det inte får ske!
Det är anmärkningsvärt att romar­rikets undergångstid även var den tid då den kristna kyrkan upplevde sin största och kraftigaste väckelse. Mitt under upp­lösningen fanns en troende församling som blev bevarad andligt frisk och levande. De kristna hade sin glädje i
Jesus och önskade att använda sitt korta liv här på jorden till att tjäna honom. Detta visar att vårt andliga liv inte är betingat av de yttre kulturella omständigheterna, men av vårt förhållande till Guds ord. Låt oss därför hjälpa varand­ra att ge detta Ord plats i våra liv, och vara öppna och bibliskt realistiska över vad det kostar att vara kristna!

Det goda och det onda
All film innehåller värderingar, och en mycket stor del av de filmer som erbjuds i dag innehåller både andligt och moraliskt nedbrytande värderingar. Min poäng är inte att film inte får handla om sådant som är ont. ”Det kan inte krävas att livets mörka sidor ska vara ett förbjudet område. Men när omoral och otro skildras, får det inte ske på ett sätt som förhärligar det” (Carl Fr. Wisløff). När det onda framställs som gott och det goda som ont utsätts vi för förförelse. Och film är på ett särskilt sätt lämpad att förföra, eftersom den talar så starkt till våra känslor. ”Film går förbi förståndet, rakt på känslorna” (Ingmar Bergman). Detta ska vi särkilt lägga märke till i en tid då vi i hög grad orienterar oss efter våra känslor. Det vi känner är rätt, tror vi också är det rätta.
Många filmer i dag framställer det som vackert att följa sitt hjärta när man blir förälskad i en annan än sin äkta make eller maka. Låter vi oss fyllas av sådant formar det våra känslor. Familjeterapeuter berättar om ett ökande antal äkta makar som har dåligt samvete över att de förblir i sitt äktenskap när de förälskat sig i en tredje part. De känner att de bör bryta äktenskapet, för de bör ju följa sitt hjärta …Överhuvudtaget lär oss många filmer att sätta oss själva i centrum, lyssna till vårt hjärta och sträva efter egen njutning och självförverkligande som livets mål. Detta är ett gift för vårt trosliv.

Vi behöver vara vaksamma
Många av de filmer som i dag får brett erkännande och framgång måste vi välja bort. En del väljer att helt avstå från film och TV. Ett sådant val kan fattas i en sund och evangelisk anda. Men om vi väljer se vissa filmer och välja bort andra är det avgörande att vi får urskiljningsförmåga till att skilja det goda från det onda. Det kan vi endast få genom det Ord som uppenbarar Guds väsen och vilja för oss och som förvandlar och förnyar oss inifrån: Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja … (Rom. 12:2).
Vi kan inte ange en exakt gräns för vilka filmer som vi kan se, men det betyder inte att vi inte kan sätta ord på några sådant som vi definitivt inte bör se. Scener som skildrar våld på ett förhärligande sätt, hädande och förlöjligande av Gud eller upphetsande sexscener kommer alltid att vara förödande för sinnet och troslivet. Att se med begärelse på någon som inte är ens make eller maka är att bryta det sjätte budet (Matt. 5:28). Det är Guds enkla ord. Här behöver vi hjälpa varandra så att vi inte bedrar oss själva.
Det finns flera hemsidor som kan ge god hjälp att sortera bort dåliga filmer, exempelvis www.dove.org.

Hur ska vi handla rätt på detta område? Först och främst genom att vi på Skriftens grund har öppen sak med Herren. Trösten är att här kommer Gud oss till mötes med sin nåd – också för allt som vi syndat på detta område. Och det är endast i nåden hos Jesus som vi får kraft och vilja att gå den väg som Gud visar oss. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus (2 Tim. 2:1).

Mikkel Vigilius, bibellärare på LMH, Danmark

Artikeln har tidigare varit publicerad i Båndet (LMH) samt i Kyrka och Folk, översatt av Henrik Åström.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan