Våga vara ledare – och följa Ledaren

Hur ska en kristen ledare fungera? Är en kristen ledare annorlunda än en annan ledare? Finns det några allmängiltiga regler för hur en god ledare ska vara? Och är det förenligt med ett ”kristligt sinnelag” att sträva efter ledande positioner – inom företaget, inom samhället, och inom den kristna gemenskapen?

Syftet med denna artikel är inte främst att ta fram exempel på olika goda ledare från Bibeln. De finns där i stor mängd, från Första Moseboken till Uppenbarelseboken, men denna korta utläggning har en annan vinkling. Vi ska här reflektera över några olika ledarskapsteorier, studera dagens ledarmodeller och så låta Bibeln kasta sitt ljus över resultatet.

Kort historisk tillbakablick
Låt oss börja en tid tillbaka och se vad som genom historien ansetts känneteckna en god ledare inom den västerländska kulturen. 1800-
talets syn på ledaren kan be­tecknas som ”Den Store Man­­nen-teorin”; ledare var något man föddes till, och för att kunna leda krävdes i princip att man var av kunglig eller åtminstone adlig ätt. Genusperspektivet var enkelt; ledarskapet ”krävde sin man”, och svåra situationer – som t.ex. krig – kunde mejsla fram stora ledargestalter.
Under 1950-talet började forskningen kretsa kring vad som egentligen kännetecknar en ledare. Resultatet blev en teori om att vissa medfödda karak­tärer med automatik medförde ett gott ledarskap.
I jakten på goda ledare sökte man personer med stor trovärdighet, hög ambition och gott självförtroende. Något senare började man i stället betona beteendet hos en människa, vilket öppnade för ledarskapsutveckling eftersom man insett att gott ledarskap kan läras och tränas.
Med en allt snabbare utveckling kom under 1980-talet teorierna om ”situationsanpassat ledarskap”. Man insåg att beslut bör fattas baserat på den faktiska situationen: ibland behövs en instruerande ledarstil, medan andra tillfällen kräver samarbete, delegering eller en mer rådgivande funktion från ledarens sida. Både ledarens personlighet, beteende och situationen påverkar alltså ledarskapet.

Den motiverande ledaren
De senaste tio åren har utvecklingen inom läran om ledarskap fokuserat allt mer på förändring och motivation. Man menar att ”en föränderlig värld kräver flexibla ledare”, och nya teorier bygger i hög utsträckning på den karismatiske ledaren, som med inspirerande motivation får människor att följa genom intellektuell stimulering och personlig omtanke.
Den gode ledaren leder alltså med passion och medkänsla – vissa författare talar till och med om kärlek! Den gode ledaren har en vision om hur verksamheten ska se ut, och en förmåga att förmedla denna framtidsbild på ett medryckande och inspirerande sätt. En populär metod kallas för ”Manage­ment by Objectives”, det är att ”leda genom att visa på målen”. ”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål” (Fackförbundet Ledarna). ”Ledar­skap är att kommunicera männi­skors värde och potential, så klart och tydligt att de ser det i dem själva” (Steven R. Covey).

Den gode herden
I modern ledarskapslitteratur förekommer en fin beteckning på den goda ledaren: ”Den gode herden.” För en kristen är anknytningen omedelbar! Jesus sade: ”Jag är den gode herden” (Joh. 10:11).
Funderar vi en stund, upptäcker vi att Jesus som ledarförebild uppfyller alla de kriterier och önskemål som ställts i ledarskapsteorierna. Eller kanske snarare: Forskningen har börjat nå en sådan nivå att vi allt tydligare ser Jesus tecknas i de vetenskapliga teorier som presenteras.
Jesus hade som människa den mest perfekta karak­tär som tänkas kan; som Gud är han upphov till alla goda karaktärer.
Exemplen i Bibeln på Jesus begåvning att situationsanpassa sitt ledarskap, sitt uttryckssätt och hela sin frälsargärning är många och tydliga. Och ser vi på hans förmåga att få folk att följa, både runt år 30 och i nutid, måste vi förundras … Han leder oss med passion och medkänsla – ja, till och med självutgivande kärlek. Han går före, och är samtidigt en av oss. Han kommunicerar med sin död och uppståndelse det oerhörda värde han sätter på oss, och visar med missionsbefallningen att han räknar med vår potential: att vara hans händer, fötter, läppar, ögon och öron på jorden. Han leder oss också genom att peka på målet: att få vara med honom.

Den kristne och ledarskapet
Guds vilja med våra liv är först och främst att vi ska följa honom. Vi ska vara hans följare, han som är den optimala ledaren.
Men han vill också att vi ska leda andra männi­skor, med honom som förebild. Många människor lever i tron att ledarskap är en förmåga som enbart är given till enstaka personer – kanske nästan i en gammalhistorisk syn på ledarskap som ämnad bara för kungligheter och stora män. Och visst är ledarskap en gåva, men det är ytterst få människor som inte fått del av den i någon utsträckning!
I varje grupp finns en ledare; ledarlösa grupper existerar inte. Detta innebär att du troligen ofta har en ledande position, fast du kanske inte alltid tänker på det. Ledarskap är något du utövar när du på olika sätt påverkar andra människor, deras tankar och känslor och beteenden. I denna betydelse har vi alla troligen
ledande roller.
Sen finns naturligtvis de stora ledarfunktionerna, kanske innebärande en titel, formellt underställda medarbetare och ett påtagligt ansvar. En hel del av Guds folk ska även inneha sådana uppgifter, både inom den kristna gemenskapen och i samhället i övrigt. Detta är tydligt på flera ställen i Bibeln, inte minst genom berättelserna om andliga och världsliga ledare (både kvinnor och män) och genom apostlarnas undervisning om gott ledarskap.
Oavsett om din ledartjänst upplevs som liten eller stor, är själva kärnan i tjänsten att följa Jesus. Kristet ledarskap får ha sin utgångspunkt i Jesus, i tro och förtröstan på honom: Att leda genom att leva ut tron.
Därför kan du också få känna frid när du får en ledande uppgift. Även som ledare får du följa Jesus. Får han bo i dig, kan du också växa och utvecklas som ledare efter hans vilja.

Sven E. Hammarberg, Kristianstad
Organisations- och säkerhetskonsult

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan