Samma Gud med annat namn?

Tillber kristna och muslimer samma Gud? Frågan har visat sig svår att bara svara ett direkt ”ja” eller ”nej” på. Här kastar Ray Baker ljus över den.

Frågan om kristna och muslimer tillber samma Gud är till synes ganska enkel, men svaret är långtifrån enkelt. Å ena sidan kan man tänka fel genom att bara se till olikheterna och dra slutsatsen att varje skillnad innebär att islam har fel. Å andra sidan kan man tänka fel genom att bara se till likheterna och nonchalera viktiga skillnader.

 

Samma Gud, olika namn

En del bibeltroende kristna hävdar av flera skäl att kristna och muslimer tillber samma Gud. För det första konstaterar de att muslimer själva tror att de tillber samma Gud som de kristna. I Koranen uppmanas muslimer att inte strida mot judar och kristna. I stället ska de säga: ”Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud och vi underkastar oss Hans vilja” (Sura 29:46).

För det andra bygger likheterna broar över till en mer fullödig förkunnelse. När Paulus besökte Aten i Apostlagärningarna 17 kritiserade han inte de hedniska altaren utan använde sig av altaret åt en okänd gud som en bro för att förkunna vem Gud och Jesus egentligen är.

För det tredje menar både muslimer och kristna att de tillber den ende Guden, himlens och jordens skapare. Cornelius och Lydia i Apostlagärningarna 10 respektive 16 är exempel på människor som tillbad Gud utan att förstå honom som treenig.

Hur man ser på treenigheten är en avgörande punkt men det går att argumentera för att den inte får göras alltför stor. Om man menar att muslimer och kristna inte tillber samma Gud eftersom muslimer inte bekänner en treenig Gud måste man av samma anledning också hävda att inte heller judar tillber samma Gud som kristna. Och det påståendet skulle få evangeliska, bibeltroende kristna, instämma i.

Vidare kan man argumentera för att muslimer egentligen inte tar avstånd ifrån treenigheten så som kristna föreställer sig den utan snarare från triteism, alltså tron på tre olika gudar: Gud fadern, Gud sonen och Gud modern (jungfru Maria). ”Och Gud skall säga: ’Jesus, son av Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud?’” (5:116-117). Många muslimer tror att de förnekar treenighetsläran men egentligen har de missförstått den.

 

Olika gudar, olika namn

 

Vi har nu sett på några argument för att muslimer och kristna tillber samma Gud. Men motsatta uppfattningen finns också. Ett av argumenten för den är att treenigheten har en avgörande roll. Att man inte tror på treenigheten därför att man aldrig har fått undervisning om den, som Cornelius, Lydia eller en nyfrälst person i dag, är inte samma sak som när man, likt muslimer, medvetet tar avstånd från treenighetsläran.

Ett annat argument man anför är att det tydligt står i Koranen att de som tillber Jesus som Gud kommer att hamna i helvetet (5:72). Om man menar att muslimer och kristna tillber samma Gud måste man förneka (eller åtminstone förringa) det mest centrala med Guds självuppenbarelse – inkarnationen. När muslimer förnekar inkarnationen och treenigheten förkastar de också den ende Gud som finns till.

För det tredje har muslimer en annan föreställning om Guds karaktär. Gud uppfattas som avlägsen, oåtkomlig och godtycklig. Som svar på denna sista invändning skulle man dock kunna påpeka att det även bland kristna råder olika uppfattningar om Guds karaktär och natur. Det ser man i exempelvis diskussioner mellan kalvinister, som uppfattar Gud som allorsakande, och öppna teister, som menar att Gud överlåtit så mycket viljefrihet till människan att han inte ens själv känner framtiden.

 

En viktigare fråga

Ett viktigare spörsmål än frågan om muslimer och kristna tillber samma Gud är vad man egentligen vill uppnå genom att bejaka eller förneka att det är så. Betonar man likheterna för att bygga broar till muslimer och därigenom mer effektivt kunna förkunna det frälsande evangeliet om Jesus Kristus. Det är i så fall helt godtagbart! Vill man å andra sidan betona olikheterna för att göra en markering av att andra religioner inte är lika bra vägar till Gud och att frälsningen endast kommer genom Jesus Kristus är det också bra. Oavsett hur man svarar på utgångsfrågan i denna diskussion kräver en evangelisk religionsteologi att man inte glider över i en slätstruken religiös pluralism där man hävdar att det inte spelar någon roll vad man tror på eftersom alla religioner ändå är lika bra vägar till Gud. En kristen får aldrig göra avkall på Jesu unika anspråk på att vara vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud förutom genom honom (Joh 14:6).

 

Ray Baker

teologie doktor och teolog vid Centrum för kristen apologetik (fd. CredoAkademin)

Foto: Daniel Burka