Etikett: Styrelse

Från MBV:s styrelse och expedition

Den 31 januari – 1 februari höll MBV:s styrelse årets första sammanträde i Stockholm. Ekonomi Det preliminära resultatet för år 2002 visar ett underskott på drygt 200 000 kronor. Med tacksamhet noterades att gåvorna ökat med ca 400 000 kronor jämfört med år 2001. Dessutom har rikligt influtna testamentsmedel bidragit… Läs hela artikeln »

MBV:s styrelse informerar från årsmöte och konstituerande sammanträde

Vid årsmötet omvaldes Bengt Hjort, Jan Jämstorp och Harald Waldemarson och nyvaldes Jan-Ulrik Smetana till ordinarie ledamöter för en treårsperiod samt omvaldes Jens Lunnergård och nyvaldes Heimo Nurmi till suppleanter för ett år. Vid styrelsens konstituerande sammanträde 99 06 21 omvaldes enhälligt Nils- Göran Nilsson till ordförande och valdes Harald… Läs hela artikeln »