Från MBV:s styrelse och expedition

Den 31 januari – 1 februari höll MBV:s styrelse årets första sammanträde i Stockholm.

Ekonomi

Det preliminära resultatet för år 2002 visar ett underskott på drygt 200 000 kronor. Med tacksamhet noterades att gåvorna ökat med ca 400 000 kronor jämfört med år 2001. Dessutom har rikligt influtna testamentsmedel bidragit till att täcka kostnaderna. Definitivt bokslut föreläggs styrelsen vid nästa sammanträde (25–26 april).

Styrelsen fördelade det statliga verksamhetsbidraget för år 2003 till de föreningar som sökt om bidrag. Det totala belopp som MBV erhåller är 298 000 kronor, vilket är 27 000 kronor mindre än föregående år.

 

Nya villkor för statsbidrag?

En indikation om att det i framtiden kan bli svårt att förlita sig på dessa bidrag ges genom att HomO – Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning – har inbjudit ett 20-tal kyrkor och samfund, bland dem MBV, till samtal den 11 mars. Förutsättningen för att ett samfund ska kunna få statsbidrag för sin verksamhet är – att man ”bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar”. I kallelsebrevet sägs vidare: ”Av lagens förarbeten framgår att trossamfunden bör motverka alla former av rasism och andra typer av diskriminering och motverka våld och brutalitet. Samfunden bör också verka för jämställdhet mellan kvinnor och män och för att deras medlemmar vägleds av etiska principer som är förenliga med samhällets grundläggande demokratiska värderingar.”

Styrelsen beslutade att Jens Lunnergård och Roland Gustafsson representerar MBV vid sammanträffandet.

 

Organisationsutredning och årsmöte

Arbetet med organisationsutredningen fortsätter. Vid styrelsens aprilsammanträde kommer ett av kommittén grundligt bearbetat och detaljerat förslag att presenteras och bearbetas. Planen är att, om möjligt, till sommaren kunna förelägga de olika organisationernas årsmöten ett dokument.

Programmet för MBV:s årsmöte den 13–15 juni i Hjärsåslilla diskuterades. Mötet börjar på fredagskvällen kl. 19. Lördagen inleds med predikan kl. 9 och därefter följer årsmötesförhandlingar. Kvällens samkväm är förlagt till ändamålsenliga lokaler i Folkets park i Knislinge. Söndagen inleds med högmässa i Hjärsås kyrka kl. 10 och därefter fortsätter gemenskapen i Hjärsåslilla missionshus under eftermiddagen. Mer information kommer i aprilnumret av Till Liv.

 

Missionsprovinsen

Styrelsen diskuterade åter frågan om Missionsprovinsen (jfr Till Liv 11/02. MBV:s observatörer har följt kommitténs arbete under de senaste månaderna och regelbundet rapporterat till styrelsen. Konstaterades att en stödförening för Missionsprovinsen bildats vid ett möte i Göteborg den 18 januari samt att en interimstyrelse blivit vald. Styrelsen diskuterade den rapport som presenterats av kommittén och noterade en del synpunkter rörande dels tidsplanen för genomförandet, dels det teologiska innehållet. Styrelsen beslutade att fortsätta att följa arbetet genom de utsedda observatörerna, Roland Gustafsson, Jan-Ulrik Smetana och Harald Waldemarson, och att låta dessa föra vidare de synpunkter som framkommit under diskussionen.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan