Missionsnytt

ERITREA
BV har på utfärdad missionärskallelse fått jakande svar från makarna Carina och Johnny Bjuremo, Torsby. De kommer att placeras i Asmara, Eritrea. Den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) planerar att hålla sitt årsmöte den 7-9 februari 1997. BV:s styrelse har vid sitt novembersammanträde beslutat att överväga att sända någon representant från BV att närvara och delta vid årsmötet.

ETIOPIEN
BV har på utfärdad missionärskallelse fått jakande svar från makarna Susanne och Olof Göransson, Göteborg. De kommer att placeras i Asella, Etiopien.
Vid BV:s styrelses novembersammanträde ägnades åtskilligt med tid åt ärenden som berör den Lutherska Kyrkans i Etiopien (LCEt) arbete. LCEt har haft en del problem med att få sin registrering godkänd av landets myndigheter, centralt och regionalt. Erforderliga ansökningar är nu inlämnade och det förväntas positiva svar, vilket innebär att såväl missions- och församlingsarbete som skol- och sjukvårdsverksamhet skall kunna fortsätta såsom tidigare. Denna registrering innebär också att ärenden som berör arbetstillståndsansökningar förhoppningsvis skall kunna beviljas.
LCEt:s styrelse har också till BV gjort antydningar om att den arbetar med frågan om ett tänkbart samarbete och samgående med den andra evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien: Mekane Yesus-kyrkan.
BV:s styrelse har ingående diskuterat denna fråga och fortsätter kontakterna med LCEt för att kunna överblicka vilka konsekvenser detta skulle få för LCEt såväl som för BV.
Ungdomar inom KUS har under det gångna året haft insamlingar av olika slag till hjälpmedel i Etiopien. Vid slutet av året förmedlades 40 000:- till LCEt via BV, medel som redan använts för inköp av motorcyklar till LCEt:s medarbetare.
– Tack ungdomar, för ert engagemang!
Låt oss fortsätta att bidra till och stödja missionsarbetet, både genom dessa punktinsatser och genom ett kontinuerligt givande till våra åtaganden.
BV:s styrelse har också beviljat 140 000:- för bilinköp till missionärer i Addis Abeba, samt 4000:- till bibelspridning i LCEt.

KENYA
ELCK:s styrelse hade vid sitt sammanträde i början av december dessvärre inte prioriterat ärendet som berör ELCK /BV-relationerna. Det har i sin tur lett till att BV inte heller kunnat ta ställning till löften om fortsatta ekonomiska anslag till kyrkan fr o m december 1996. Detta innebär att relationerna fortfarande inte är fullt normaliserade och BV kommer att till ELCK:s årsmöte i januari framföra våra bekymmer över att kyrkans ledning inte på ett tillfredsställande sätt handlagt de gångna månadernas oegentligheter.
Pastor Joseph Ochola, som tillsammans med sin familj besökte BV:s årsmöte i juni 1996, har fått möjligheter till fortsatta teologiska studier i Oslo, Norge. BV:s styrelse har beslutat att såsom delinsats bevilja 40 000:-, vilket gör det möjligt för Ochola att också få ha delar av sin familj hos sig i Oslo. De kommer att bo på Fjellhaug Skoler.

MISSIONÄRER
Ingrid och Per Olof Nilsson kom till Sverige den 17 december för att här fira jul- och nyårshelgen. Ingrid har behov av läkarvård och stannar t v kvar i hemlandet, medan Per Olof räknar med att återvända till Etiopien i mitten av januari.
Karin Gunnarsson återvänder till Kenya den 9 januari för fortsatta insatser vid diakoniss-utbildningen på Ogango.
Dessutom kommer Karin att fungera som BV:s missionsrepresentant i ELCK, en uppgift som Kerstin Nilsson innehaft under Karins vistelse i Sverige. Kerstin fortsätter som assisterande missionsrepresentant.
Eskil Engström befinner sig sedan december i Sverige. Han har lovat att under senvintern och våren slutföra sina administrationsuppdrag i Kenya och ytterligare överlämna ansvaret för kassor och bokföring till Gunnel Gustavsson.
Dessutom kommer Eskil att besöka Etiopien för att hjälpa till med installation av datorer och annan utrustning i missionens och LCEt:s administration i Addis Abeba.
Emma och Henrik Birgersson, med barnen Arvid och Ester, återvänder den 17 februari till Peru för fortsatta missionsinsatseri Chiclayo.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan