Från fäderna

”Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom aggärningar utan genom tro på Jesus Kristus.” Gal. 2:16.
Uttrycket ”laggärningar” skall förstås i vidaste bemärkelse, och det ligger stor vikt vid det. Detta säger jag för deras skull som med dåraktiga och gudlösa utläggningar, som de inte ens själva förstår, fördunklar och fördärvar hela Pauli framställning av rättfärdiggörelsen. Du bör alltså förstå ”lagens gärningar” som motsatsen till nåd! Allt som icke är nåd är lag, antingen borgerlig lag, ceremoniallag eller tio Guds bud.

Även om du alltså skulle ha fullgjort lagens krav enligt detta bud: ”Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta…” (Matt. 22:37), så blir du ändå inte rättfärdig inför Gud, eftersom människan icke blir rättfärdig genom laggärningar.

Paulus sätter här trons rättfärdighet i motsats till all lagrättfärdighet som kan förvärvas genom laguppfyllelse, vare sig genom människans egen kraft eller genom gudomlig nåd. För sådan rättfärdighets skull, säger han, förklaras icke människan rättfärdig inför Gud. Nej, men tron tillräknar Gud rättfärdighet, utan all förtjänst, av barmhärtighet, för Kristi skull. Det råder inget tvivel om att lagen är helig, rättfärdig och god. Alltså är även lagens gärningar rättfärdiga, heliga och goda. Och likväl blir människan icke genom dem rättfärdig inför Gud.”

Martin Luther

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan