Redaktören har ordet

”Vad är att tro, vem kan väl det förklara?” undrar en sångförfattare. Tron är försanthållande och förtröstan, säger ett närmast klassiskt försök att beskriva det oförklarliga. En förutsättning för trons subjektiva sida (”min tro”) är kunskap om den objektiva sanningen, uttryckt i trosläran, i sin tur grundad i den Heliga Skrift såsom gudomlig uppenbarelse. Båda sidor tas upp i detta nummer. Den tidigare aviserade artikelserien om D:r Martin Luthers Lilla katekes inleds. I dag är det comme il faut ”att ha en tro” – men trosläran står inte högt i kurs, allra minst den evangelisk-lutherska, tycks det. Men vägen ut ur andlig flummighet till apostelns ”Jag vet på vem jag tror” (2 Tim. 1:12) går genom ett återvändande till sanningen, som finns i Skriften allena och som systematiserats av trovärdiga och beprövade andliga fäder, bland vilka Luther intar en särställning. Därför rekommenderas den nu påbörjade serien!

Trons kamp är en läsvärd artikel, som i korsteologins sunda perspektiv tar upp den personliga trons svårigheter – och lycka. Att vara korttidare eller missionär innebär att man engageras i trons kamp, såväl på det personliga planet som i bemärkelsen att kämpa för att sprida ”den tro (= trosläran), som en gång för alla blivit överlämnad åt de heliga” (Jud. v. 3). Detta framgår av en intervju med två frimodiga flickor. Att vara ordförande i MBV har alltid inneburit att stå mitt uppe i kampen för bibeltron. Den nuvarande ordföranden Nils-Göran Nilsson, som skriver på föregående sida, intervjuas och glimtar ges av ett par lokala vängrupper som inte har gett upp kampen.

Vi tillönskar våra läsare en trosstärkande läsning!

Foto: –