Öppen dörr – stort motstånd

Millennieskiftet har firats med såväl glamour som tragik. Kontrasterna är påtagliga. Förväntningarna har under en längre tid byggts upp och för många människor blev det troligtvis en extraordinär nyårsfest. För andra blev det däremot besvikelser och olycka. Med facit i hand ter sig besvikelserna större än förhoppningarna. Den prövade Jobs erfarenheter besannas: ”Men när jag sökte det goda, kom det onda, när jag väntade på ljus, kom mörker”, Job 30:26.

 

FÖRTVIVLAN OCH FÖRVÄNTAN

Guds ord talar tydligt om det scenario som utspelas före Jesu återkomst. Krig, uppror, jordbävning, svält och sjukdom kännetecknar ”nyhetsrubrikerna”. Kyrko- och församlingsliv influeras av falsk lära och Guds folk drabbas av förföljelse. Guds ord skönmålar inte världshistoriens slutfas. Större delen av mänskligheten, fullt upptagen med att göra allt för sin överlevnad, kommer slutligen att gripas av ångest och stå rådlös inför utvecklingen.

De kristna, en minoritet, får mitt i denna tragedi räta på sig och lyfta upp sina huvud, i väntan på förlossningen. Evangeliet, Guds kraft till frälsning genom Jesus Kristus, skall mitt i detta kaos predikas i hela världen till ett vittnesbörd för all folkslag.

 

FALSKHET OCH ÄKTHET

Vår samtid kännetecknas av andlig nyorientering. Tänk bara på New Age-rörelsen och på närmare håll den ytliga kampanj som pågår i Svenska kyrkans sammanhang och kring Bibel 2000.

Aposteln Paulus skildrar kontrasterna i människors beteenden: ondskan som florerar mer än någonsin och samtidigt skenet av gudsfruktan under förnekandet av dess kraft (2 Tim. 3:1–5). Apostelns råd är att vi skall hålla oss borta från all sådan ondska och ytlighet. Vi förmanas att i stället förbli i Guds ord, de heliga Skrifterna, som kan göra människor visa till frälsning genom tron på Kristus Jesus, och som rustar till gudsfruktan och goda gärningar (vv 14–17).

 

MISSION I EN MISERABEL VÄRLD

Man drabbas lätt av missmod med tanke på utvecklingen. På sätt och vis har vi anledning att oroas – tänk om vi skulle ta miste, bli bedragna och gå förlorade! Därför uppmanas vi att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning, dvs. ta vara på nådens medel, syskongemenskapen och bönen. På så sätt verkar Gud, genom sin nåd, både vilja och gärning, så att hans goda vilja sker (Fil. 2:12–13).

Samtidigt får vi med tacksamhet och glädje, under bön om den helige Ande, djupt inpränta sanningen i det ord som säger att Herren Jesus Kristus har all makt och full kontroll. Honom får vi tillhöra och då skall inte ens ett huvudhår gå förlorat. Missionsuppdraget måste fortgå tills Herren kommer tillbaka. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”! Förlorade människor måste uppsökas och frälsas genom predikan av evangelium.

 

ÖPPEN DÖRR – MITT I MOTSTÅNDET

Paulus vittnar: ”…en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare” (1 Kor. 16:9). Det talas märkligt nog om framgångar där de destruktiva krafterna är verksamma. Vem kan fatta det? Jo, Ordets mysterium uppenbarar det – vi möter det vid korset: ”Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem” (Kol. 2:15).

Förbli i Ordet och sätt all din förtröstan till Jesus Kristus, som försäkrar: ”Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn” (Upp. 3:7– 8).

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan