Guds Rike år 2000 – nu gäller det slutspurten

Jesu skildring av den yttersta tiden är mycket mörk och dyster. Folk ska resa sig mot folk (t.ex. Rwanda, f.d. Jugoslavien, Indonesien), naturkatastrofer (Turkiet, Bangladesh) och hungersnöd (Sudan, Etiopien) ska förekomma, och de kristna ska förföljas (Indien, Egypten, Kina) och överlämnas till domstolarna (kommer snart att visa sig).

Men mitt i Mästarens sanningsenliga och trovärdiga skildring av denna mörka tid, lyfter han fram ett annorlunda perpektiv – det om hans eget ljusa och glädjebringande budskap, som till slut ska nå ut över hela världen: Jesus säger ju i Mark. 13:10: ”Men först måste evangelium predikas för alla folk.”

 

EN MISSIONSTID SOM ALDRIG FÖRR

Samtidigt med allt det förfärliga, som vi dagligen ser i TV och kan läsa om i tidningarna, ska evangeliet göra sitt segertåg från folk till folk. Avslutningen på denna tidsålder kan inte komma, förrän denna ”mission” har gått i uppfyllelse.

Ser vi noga och uppmärksamt på vår egen tid, ska vi tydligt kunna urskilja just dessa två markanta tendenser i utvecklingen: å ena sidan växer hatet, ondskan och olyckorna, men å andra sidan står vi mitt uppe i en missionstid som det aldrig funnits maken till. Och det som framför allt frapperar är den väldiga hastighet denna dubbla utveckling har.

Visst har det förekommit stora tider på missionfälten förr – men det nya är, att det som förr skedde lokalt nu sker globalt. Tidens fullbordan närmar sig i och med att Herrens 4 000-åriga löfte till Abraham att välsigna alla släkter på jorden i dag håller på att förverkligas på ett sätt som, för att använda profeten Habackuks ord, ”ni inte skall tro, när det berättas”.

 

EN BIBEL PÅ TIO VÄRLDSMEDBORGARE

Om det aktuella läget rörande världens evangelisering finns det en hel del forskning och dokumentation, som är mycket lättillgänglig, t.ex. tack vare Internet.

Visst kan en del statistiska detaljer och fakta ifrågasättas, men den genomgående trenden är mycket tydlig: Guds rike växer och sprider sig till jordens yttersta gränser som aldrig förr.

Enligt Ralph D. Winter och Bruce A. Koch (Finishing the Task: The Unreached Peoples Challenge) tillhör var tionde världsmedborgare i dag den ”bibelläsande och bibeltroende delen av kristenheten”. Antalet troende på de s.k. klassiska missionsfälten (t.ex. Kenya, Etiopien) överstiger numera vida antalet troende i de länder från vilka missionärer ursprungligen sändes ut (t.ex. Sverige, Danmark). I själva verket sänder nu ickevästerländska kyrkor ut fler missionärer än de traditionella missionsorganisationerna i väst. I Latinamerika är de evangeliska kyrkornas tillväxttakt mer än tre gånger så hög som takten i den allmänna befolkningstillväxten. I Kina har de troendes antal stigit från en miljon till över 80 miljoner på mindre än 50 år, med den kraftigaste tillväxten under de senaste decennierna. På 1980-talet var Nepal fortfarande ett homogent hinduistiskt kungadöme med en liten och förföljd kristen kyrka. I dag finns det i landet hundratusentals kristna, och kyrkor har grundats inom var och en av de c:a 100 olika folkgrupperna. Liknande exempel kan nämnas från andra delar av världen.

 

TVÅ MILJARDER ÄNNU UTAN BIBLAR

I början av år 2000 uppskattas jordens totala befolkning till något över sex miljarder. Av dessa kallar sig ungefär en tredjedel för kristna. Omkring en tredjedel utgörs av icke-kristna, som tillhör nådda folkslag, och ytterligare en tredjedel består av ickekristna, som tillhör onådda folkslag.

Guds rike har verkligen gått fram på ett alldeles otroligt sätt under de senaste decennierna. Det uppskattas att ungefär hälften av jordens befolkning 1974 tillhörde onådda folk och därmed också befann sig helt utanför evangeliets räckvidd. I dag drygt 25 år senare är det endast en tredjedel av världens befolkning som lever bland onådda folkgrupper och därmed inte har någon som helst chans att få höra evangeliet.

 

GUD VILL ANVÄNDA DE SINA

Men för första gången i världshistorien finns det nu färre icke-kristna bland de onådda folken än bland de nådda. Det betyder att det världsomspännande missionsuppdraget att nå alla folk – genom att i varje folkslag ”plantera” en inhemsk, självutbredande kyrka – verkligen är långt framskridet. Ja, för första gången i historien kan vi nu så att säga skönja slutet – det slutmål om vilket Herren Jesus själv säger i Matt. 24:14: ”Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.”

Och slutet betyder inget mindre än att han själv kommer tillbaka. Mycket tyder på att detta ganska snart kommer att ske. Men vi är inte riktigt där ännu. Och Gud når inte längre här på jorden än han gör genom de sina. Nu gäller det slutspurten i Guds rike.

Salig är du om du insett ditt ansvar och handlar i lydnad mot din Frälsare!

Per-Martin Hjor,t missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan