Missionsnytt

ETIOPIEN

I ett gemensamhetsbrev från våra utsända i Etiopien förmedlas följande hälsning:

Guds barn jag är! Ack saliga ro och glädje! … Hur rik jag är, Fast fattig jag vandrar på jorden! Hur hög jag är! Hur härlig för Gud jag är vorden Sen Sonen gått ringa på jorden! (LH 429) ”

Att få vara Guds barn av bara nåd för Jesu skull – hur värdefullt är det egentligen för oss? Är det bara med munnen vi stämmer in i denna jublande sång eller låter vi hjärtat vara med? Det budskap som vi särskilt nu under påsken blivit påminda om, att Jesus blivit sargad för våra missgärningars skull, slagen för våra överträdelsers skull, att straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid – hur dyrbart har det blivit för oss? Det kan inte värderas i pengar och därför är vi i sanning rika – jag tror inte heller att någon av oss kan sägas ’gå fattig på jorden’. Nej, vi har vad vi behöver och mer än det!

Samtidigt som vi runt omkring oss, inte minst här i Etiopien, ser människor som inte ens har det allra nödvändigaste för dagen! Mer än åtta miljoner i landet lider dessutom verklig hungersnöd. Det allra allvarligaste är att de aldrig har fått höra att också de har rätt att stämma in i orden ’Guds barn jag är’!

Det finns nere i låglandet i Arsi nitiska präster och evangelister som går runt och bjuder in människor till Guds rike och många blir också vunna av evangeliets sanning. Vid ett besök nyligen i Koffale kom församlingsprästen först mot slutet av gudstjänsten. Han berättade att han varit i byn Germamma. Den lilla församlingen där hade utökats med 20 personer, som genom dopet blivit barn åt Gud. Det arbetet är du med att stödja när du ger din gåva till MBVs mission i utlandet! Är det rätt att vara snål och spara i det sammanhanget när Gud inte sparade – skonade – sin egen Son?”

MBV har till sommaren bjudit in tre ungdomar från den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt). Det är pastorn Bruk Wubishet från Asella samt Mihretab Bahta Betsuamlak och Wosene Tadesse Gurmu från Addis Abeba. I juninumret av Till Liv kommer en utförligare presentation.

 

PERU

MBV:s missionsinsats i Chiclayo, Peru, är inne på sitt sjätte år. Vartannat år (1996, 1998 och 2000) har missionsledningen från MBV och World Mission Prayer League (WMPL) samtidigt besökt Chiclayo för överläggningar med missionärerna. Det är utomordentligt givande och intressant att få konstatera Guds verk och välsignelser. Herren är själv Uppdragsgivaren och står bakom det missionsuppdrag han överlämnat till sina lärjungar. Hans löften står fast och går i uppfyllelse. Det ger oss fortsatt frimodighet att med tacksamhet ställa oss till förnyat förfogande.

På de följande sidorna får du inblick i det pågående arbetet genom att ta del av makarna Kofoed-Jespersens artiklar och Emma Birgerssons gripande reflektioner med anledning av ett återbesök i Peru.

I april-numret refererades kortfattat vårt besök i Chiclayo i mars. Tre församlingar är mer eller mindre etablerade och missionärerna arbetar målmedvetet med förkunnelse, undervisning och ledarskapsträning. Avsikten är att församlingarna redan från början skall fostras till att bli självförsörjande och ta ansvar. Att bilda ett nätverk mellan församlingarna som leder fram till en kyrkostruktur utgör en av utmaningarna. Missionärernas och missionernas arbete är punktinsatser och avsikten är att man, efter fullgjort uppdrag, tillsammans med etablerade församlingar skall fortsätta missionsarbetet på nya platser i Chiclayo med omnejd.

Paul Otto Kjøller (ELM i Danmark) besökte också de södra delarna av Peru, där Norsk Luthersk Misjonssamband sedan 1978 har bedrivit mission. 1995 konstituerades den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Peru (Iglesia Evangélica Luterana de Perú–IELP), som har 1 500–2 000 medlemmar och 48 församlingar, fördelade på sex distrikt. Kyrkan har sex heltidsanställda pastorer. I några områden har skolverksamhet och lantbruksprojekt föregått bildandet av församlingar.

Den nationella kyrkan har nu ansvaret för församlingsarbetet. Det finns två skolor samt radio- och förlagsverksamhet och dessutom ett kurs- och bibelcenter som används för ledarutbildning.

Det finns f.n. 26 norska och danska missionärer (från Norsk Luthersk Misjonssamband och Luthersk Missionsforening i Danmark) och vid IELP:s årsmöte i mars beslutades att uppta arbete i ett nytt område.

Det pågår formella kontakter mellan IELP och arbetet i Chiclayo, som sannolikt kommer att byggas ut gradvis. På grund av det stora avståndet och eftersom församlingarna i Chiclayo ännu inte har formell kyrkostruktur, är det för tidigt att säga hur snart relationerna kan formaliseras och hur täta de kommer att bli.

Roland Gustavsson, missionssekreterare, MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan