Saxat och urklipp

En reviderad kyrkohandbok

Av de förhandsinformationer som givits om det nu framlagda handboksförslaget framgår klart att vad som numera kallas ”inklusivt” språk eftersträvas. Det kommer att ta sig många uttryck. Benämningen Fader på Gud kommer att undvikas. Jesus vill man inte kalla Herre, eftersom det anses hierarkiskt och förtryckande. Helst vill man använda en rad opersonliga bilder i stället för dem som redan i fornkyrkan använts för Treenighetens personer.

Men anser man att det är förtryckande eller exkluderande att benämna Jesus Herre, företräder man inte längre kristen tro. Att Jesus är Herre var den första bekännelsen. Den var redan då utmanande, om än på ett annat sätt än i det demokratiska jämlikhetssamhället – att bekänna att Jesus var Herre, var att sätta sig upp mot kejsaren; många fick betala med sina liv för att de gjorde det. Den nu aktuella kyrkoårstiden påminner dessutom om att Jesus blivit Herre först efter att ha utblottat sig. Begynnelsen till hans upphöjelse till makt och ära var upphöjelsen på korset.

Det förefaller uppenbart att förslaget till ny handbok i hög grad präglas av några dagsaktuella älsklingsidéer, som systematiskt undflyr det mest grundläggande i den kristna tron.

Förmodligen kommer det att finnas alternativ som gör det möjligt att även i fortsättningen fira gudstjänst i apostolisk och reformatorisk tradition. Men samtidigt kommer andra alternativ att legitimera gudstjänster som blir uttryck för annan tro än den allmänneliga kristna kyrkans. De som önskar bygga församling på den tro som en gång för alla överlämnats åt de heliga har alla skäl att fördjupa sin reflexion över vad i ordningarna för gudstjänst och kyrkliga handlingar som är nödvändigt minimum. SPT 14/00

 

Ett pressmeddelande

Synodmötet menar att det för närvarande inte finns anledning att upplösa Synoden.

Svenska Kyrkans Fria Synod har som ändamål att ”i bön till den Helige Ande, efter Bibelns ord, på Svenska kyrkans bekännelses grund, befria, bevara och förnya Svenska kyrkan som en levande och missionerande kristen kyrka, som söker den enhet Herren bad om för att världen skall tro”.

Synodmötet menar att denna målsättning kan förverkligas av Synoden och att Synodens särskilda bidrag är dess kyrkomedvetande. I en framtida ”större struktur” har Synoden bland annat just detta att ge.

Missionsutmaningen är nu den uppgift som måste prioriteras inom Synoden. Synodmötet menar därför att det för närvarande inte finns anledning att upplösa Synoden.

Vi går nu framåt i tro tillsammans med andra Bibel- och bekännelsetrogna rörelser och grupper för att söka nya och gemensamma former för vårt uppdrag att vara delar i en levande och missionerande kristen kyrka i Sverige.

Skara 2000–03–26

Svenska kyrkans fria synod

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan