Redaktören

Bibeltrohet – förmån och fälla. Eftersom Bibeln är Guds ord, som för oss uppenbarar sanningen i absolut bemärkelse, kräver den Heliga Skrift bibeltrohet av oss människor. Hur skulle sanningen f.ö. kunna göra oss fria, om den inte vore till hundra procent pålitlig? Hur skulle evangelium kunna ge oss en frid som övergår allt förstånd, om dess sanning vore hypotetisk eller relativ? Hur vore det att inte säkert veta att min förlossare lever? – Vilken förmån att få vara bibeltrogen!

Men visst kan bibeltroheten också missbrukas av gamle Adam i identitetsstärkande syfte: Vi är bäst! Vi tackar Gud för att vi inte är som andra, förnekare och liberaler eller ock såsom dessa många svärmare. Under bibeltrohetens täckmantel kan man ha gudaktighetens sken, under det att man saknar dess kraft. Fariséismens gamla fälla… I detta nummer finns en lång artikel om bibeltrohet i praktiken, både läs- och tänkvärd. I förlängningen en hemuppgift att fundera på över sommaren: Hur viktig är bekännelsetrohet för sann bibeltrohet? Eller kan man lägga alla bekännelsedokument åt sidan och ändå vara bibeltrogen? Är bibeltrogna från olika konfessioner alla lika bibeltrogna?

Sommaren är årsmötenas tid. Till nästa nummer planerar vi ett reportage från KUS:s sommarmöte i Hässleholm. I detta nummer refereras MBV:s årskonferens i Stockholm. Vissa förändringar inom administrationen presenteras i anslutning till reportaget, och vi har fått en intervju med den nytillsatte missionsföreståndaren.

Denna tidning kommer ut något försenad men därigenom blir uppehållet lite förkortat till dubbelnumret i månadsskiftet augusti–september. Så behöver den som väntar på något gott inte vänta så länge…

Trevlig sommar med mycket tid för Guds ord, önskar redaktionen.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan