Förbliv i Jesu ord!

Jesu sade: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” Joh. 8:31–32.

I redaktionen för missionstidningen Till Liv för vi då och då samtal om tidningens profil och målsättning. Till god hjälp är då de synpunkter vi får av er läsare – både positiva och negativa. När vi nu tar sats mot ett nytt utgivningsår har vi formulerat fem punkter som vi vill låta vara bärande i vårt arbete. Vår förhoppning är att de ska vara tydliga, helst i varje nummer:

  • att ge uppbyggelse och själavård i centrala trosfrågor till evighetsvälsignelse • att föra läsarna in i Skriften och motivera till bibelstudium och bibelläsning • att fördjupa kunskapen i vår evangeliska tro, med rötter främst hos Luther och Rosenius • att inspirera till och informera om evangelisation och mission • att vägleda i vad det är att vara kristen i dag, med utblickar i kristenheten och reflektion över samtiden.

Under året kommer vi att ge ut elva nummer i vanlig ordning. De kommer ut i början av varje månad, utom under augusti, då ett gemensamt nummer för augusti och september trycks i slutet av månaden. Vi planerar i regel för 24-sidiga nummer, något nummer kan få 28 sidor. Hittills har det ofta blivit 32-sidiga nummer.

En nyhet är att vi avser att börja ge ut fördjupningsnummer ett par gånger per år med lite tyngre artiklar i viktiga ämnen. Dessa tidningar får en enklare layout och riktar sig mer till predikanter, präster, teologer eller andra välmotiverade läsare. Ett första nummer är planerat till hösten, och sedan kommer ett nummer per halvår, kring nyår och midsommar. Det första fördjupningsnumret får alla Till Livs prenumeranter del av. I fortsättningen får troligen de intresserade betala en extra prenumerationsavgift för att få dem.

I och med detta nummer tar undertecknad över redaktörskapet för Till Liv. Sam-Arne Nilsson kommer att finnas vid min sida med sin gedigna erfarenhet och kunskap, anställd på 25%. Själv kommer jag att arbeta halvtid med Till Liv och halvtid som komminister på Gotland, Vänge Pastorat. Tidigare bodde jag och min familj – min fru Helena och barnen Ebba och Henning – i nordöstra Skåne, där jag är uppväxt. Jag har suttit i redaktionen för Till Liv sedan dess tillkomst för fyra år sedan.

Vi i redaktionen vill också tacka för all uppmuntran vi får från er läsare. Tack för förbön – den behöver vi vara burna av även framöver. Många av er ställer välvilligt upp som skribenter – till ovärderlig hjälp och glädje för oss och alla andra läsare. Tack!

Till sist vill vi uppmuntra er att också fortsättningsvis skriva ner de frågor i andliga ting som ni bär på. Ofta delas de av andra, och därför kan svaren i tidningen bli till glädje för många läsare. Även bidrag till Öppet Forum uppmuntras (begränsa helst längden till 500–600 ord).

Med önskan om Guds rika välsignelse och ett gott år med Till Liv – en evangelisk-luthersk missionstidning.

Fredrik Carlsson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan