Lukas evangelium – en introduktion

Lukas evangelium är en av två skrifter av Lukas i Nya Testamentet. Evangeliet är egentligen den första delen av ett dubbelverk; Apostlagärningarna utgör den andra. De båda skrifterna handlar om hur det hela började. Evangeliet är historien om hur glädjebudskapet började med Jesu liv i Galileen och Jerusalem. Apostlagärningarna är historien om hur hans lärjungar förde glädjebudskapet från Jerusalem till Rom.

Vem som är författare till dubbelverket sägs det inget om i Bibeln. Men av Apostlagärningarna förstår vi att det har varit en av aposteln Paulus trogna följeslagare och medarbetare på missionsresorna (se ”vi-avsnitten” i Apostlagärningarna, kap  16 och framåt). Den tidiga kyrkan är helt överens om att det är läkaren Lukas som är författaren.

Lukas har skrivit NTs två längsta böcker (räknat i verklig textmängd, inte kapitel – Matteus evangelium har ju fler kapitel än Lukas: 28  mot 24 ). Evangeliet är det längsta, Apostlagärningarna näst därefter. Lukas-skrifterna utgör två sjundedelar av hela NTs textmängd. Evangeliet är den enskilda skrift som ger oss den mest ingående skildringen av Jesu liv.

Under drygt tio år var Lukas en medarbetare till Paulus. Troligen var det under denna tid som han blev väl bekant med berättelserna om Jesus och hans undervisning. Själv var han inte något ögonvittne. Men han träffade säkert många sådana och tog noga reda på fakta innan han skrev ner sitt evangelium. Troligen har han bl.a. inhämtat information från både Jakob, Jesu bror (Apg. 21:18 ) och Maria, Jesu mor. (Lukas är den ende som återger berättelserna kring Jesu födelse, och det märks att det är Maria som är källan. Matteus återger troligen början av Jesu liv utifrån Josefs perspektiv.) Kanske hade Lukas också tillgång till Markus evangelium, som lär vara skrivet och spritt tidigare. Lukas evangelium har troligen tillkommit runt år 60.

Evangeliet är skrivet till en hedning (dvs. en icke-jude) vid namn Teofilus. Lukas var själv hednakristen. Och det märks. Hans skrifter kräver ingen djupgående kunskap om Gamla Testamentet, landet Palestina eller det judiska folket. Flera berättelser och liknelser särskilt avsedda för judar som de andra evangelierna tagit med återfinnes inte hos Lukas.

Samtidigt finns det hos Lukas mycket som inte står att läsa hos de andra – såsom julevangeliet, flera av berättelserna om Johannes döparen, Marias lovsång, gossen Jesus i templet, den barmhärtige samariten, den förlorade sonen, Sackeus, Emmausvandringen och mycket annat.

Vart och ett av de fyra evangelierna har sin särprägel, sina särdrag. Här följer några av Lukas särdrag, som det kan vara intressant att lägga märke till vid läsningen:

  • Lukas betonar att Jesus och hans frälsning är till för alla. Dels alla folk – för samariter och hedningar, inte bara judar. Och dels alla sorters människor – särskilt syndare, föraktade, fattiga och utstötta. Förlåtelsens ton ljuder klart för alla. Lukas evangelium är en sann missionsskrift. Jesus är hela världens Frälsare.
  • Lukas visar att frälsningen även berör livet här och nu. Befrielsen hör inte bara framtiden till. Redan nu löser Jesus människor från det som binder – synd, spetälska, girighet m.m. Frälsningen gäller hela livet. Gud är engagerad i alla livets apsekter. Jesus vill befria människan till att leva både nu och i den kommande världen (se t.ex. 18:30 och 19:9f).
  • Att evangelium för med sig glädje är påtagligt hos Lukas. Ordet ”glädje” återkommer ofta. Även de som lider kan hos Jesus göra en djup erfarenhet av glädje. Typiskt är också att de fyra välkända lovsångerna – Marias, Sakarias, änglarnas och Simeons – är nedtecknade just i Lukas evangelium. Orsaken till denna glädje är först och främst den frälsning av nåd som Jesus räcker till alla.
  • Flera kvinnor lyfts fram. Kvinnor var föga aktade i det dåtida samhället men med Jesus kom en ny syn. Det har Lukas tagit fasta på.

Fler saker kunde nämnas, som att bönen får stor plats (bl.a. kan vi läsa om Jesu eget böneliv vid sex tillfällen) och att Lukas talar mycket om den Helige Ande.

Bokens motto hittar vi i Luk. 19:9 : Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.  Ett Jesusord som Lukas är ensam om att återge. Ett ord från Jesus via Lukas till Dig!

EVANGELIETS INDELNING

  1. Företal, förhistoria och förberedelse , 1:1-4:13.
  2. Verksamhet i Galileen och angränsande områden , 4:14–9:50.
  3. På väg till Jerusalem , 9:51–19:27 . (Avsnittet kallas ibland för ”den stora reseberättelsen” eller ”samariteravsnittet” – Jesus är i hela detta avsnitt på resa till Jerusalem, genom Samarien. Det mesta av det Lukas är ensam om att återge [särstoff] finns med i denna avdelning.)
  4. Framme i Jerusalem , 19:28–24:53 .

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan