Månadens förklaring – i kristen tro

Dopet – ett synligt tecken

Det finns många kristna, som aldrig haft någon tröst och glädje av sitt dop. De vet inte ens, om det finns någon tröst att få i dopet. Det finns uppriktiga kristna som anser att dopet bara hör det förgångna till.

Skall man nu få något grepp om vad dopet är, då gäller det att inte bara se det som är för ögonen. Det synliga i dopet är vattnet. Ser man bara på detta, så blir dopet ingenting annat än en tom och barnslig ceremoni, som en reflekterande människa inte kan annat än ta anstöt av. Dopet får sitt värde först när vi ser på det i ljuset av Guds ord, Matt. 28:16–20 , Mark. 16:16.  Ef. 5:26 .

När vi hör förkunnelsen av evangeliet fastnar vi lätt i alla slags betänkligheter och säger: Allt detta är ju gott och välsignat, men hur skall jag veta att det gäller mig? Nog vill jag gärna tro på Kristus och ha del i vad han har gjort för mig, men om jag då bara visste att jag verkligen har del i det. Om Gud ändå gett mig sin nåd på ett sådant sätt att jag kunde märka det. Om han ändå använt någon yttre och synlig handling, så att jag kunde veta när och hur allt detta blev mitt.

Och se – just denna svaghet hos oss har Herren tagit hänsyn till. Det är just detta som är meningen med dopet. Där har han gett oss en yttre handling, som på ett synligt sätt ger den enskilde del i det som evangeliet förkunnar och erbjuder åt alla. Det har han gjort för att vi skall veta att vi fått den stora skatten, men också hur och på vilket sätt vi fick den.

Han har alltså knutit frälsningen till något synligt, nämligen vattnet. Han kunde ha använt vilket medel som helst och verkan skulle ändå ha varit densamma. Huvudsaken var att det tecken som han knöt sina osynliga gåvor till var något synligt och påtagligt.

Frälsningen ville Kristus knyta samman med dopets vatten för att ge den enskilde i sin församling ett synligt tecken på att han verkligen äger denna nåd.

Dopets vatten ser så enkelt och oansenligt ut för våra ögon. Men det är ändå ett rikt och dyrbart vatten. Utan Guds ord är det bara vatten och inget dop. Men tack vare det löfte som Kristus knutit till detta vatten, är det ett sakrament, som i sig innefattar frälsningens hela rikedom.

C.O. Rosenius

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan