Positiva samtal vid första breddgraden söder om ekvatorn i september 2001

Som tidigare informerats om besökte Gunnel och Harald Waldemarson, Karin Gunnarsson och Gunhild Andersson Kenya tre veckor i september. Anledningen var i första hand att MBV fått inbjudan till konsultationssamtal mellan den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) och de samverkande missionerna. Dessutom träffade Harald och undertecknad kyrkoledarna på huvudkontoret på Itierio en förmiddag. Mötet hade förberetts genom brevväxling.

 

RELATIONERNA MELLAN ELCK OCH MBV

Biskop Francis Nyamwaro ledde i bön och hälsade välkommen, varefter Harald framförde hälsningar från styrelsen i Sverige och uttryckte sin glädje över besöket i Kenya. Både biskopen och generalsekreterare Mundia betonade vid flera tillfällen under samtalet att vi står tillsammans i den viktiga uppgiften att föra ut evangeliet. Samtalet fördes i positiv anda och och från båda sidor uttrycktes förhoppningar om fortsatt gott samarbete. Även kassören George Taabu var närvarande.

 

MISSIONÄRSBEHOV

Från ELCK har man tidigare i år via brev listat behov av missionärer. Man tog nu upp dessa önskemål med viss komplettering. Gymnasielärare önskas fortfarande till olika skolor, och även lärare till lärarhögskolan (MLTC) på Matongo. Man önskar att MBV fortsätter sitt engagemang i diakonissutbildningen. Chesinende Bibel Center behöver en teolog/lärare. Man är mycket positiv till ekonomer för internutbildning, en tanke som framförts från MBV som respons på ELCK:s uttalade behov av ekonomer. Det betonades från båda sidor att det är viktigt att planeringen sker i nära samråd med ELCK:s ekonomikontor.

Vidare tog man åter upp tanken på evangelisations- och församlingsarbetare bland Ndorobo, en av Kenyas onådda folkgrupper. Eldoret och Marakwet är områden som ELCK:s ledning också nämnde som angelägna och öppna för församlingsbyggande. Det finns ett fåtal ELCK-medlemmar där, och de vill gärna engagera sig, men behöver hjälp och stöd.

 

NAKURU

Tankar kring MBV:s ev. framtida insatser och missionärer i detta område togs upp som en särskild punkt. På förfrågan vilka ELCK:s tankar inför framtiden är vad gäller Nakuru, svarade de att önskan och mål är att etablera och grundmura ett arbete i staden och även få till stånd och stärka församlingsbildningar på den omgivande landsbygden. Som i många andra städer pågår en stor inflyttning från landet med betydande rörlighet bland de inflyttade. Många gatubarn och stort behov av socialt arbete. Vi presenterade tanken på ett gatubarnsprojekt, och kyrkoledarna gav mycket positivt gensvar. Tanken att det ska vara ett arbete som planeras i nära samarbete med kyrkan och med kenyaner sida vid sida med missionärerna är man också mycket tilltalad av. Att det ska vara ett lågkostnadsprojekt och att det inte kommer att byggas någon institution, reagerade biskopen på med repliken: ”Men snälla ni, ordna åtminstone något skydd för dem, om så bara ett tak!” Även ett team som kan delta i församlingsarbete och uppsökande/ diakonal verksamhet välkomnas varmt av ELCK.

 

EKONOMI OCH PROJEKT

De ekonomiska förhållandena är totalt sett mycket svåra. I ELCK gläder man sig åt att MBV återupptagit utbetalningarna av sina bidrag sedan revisionsrapporterna blivit klara, men retroaktiva utbetalningar slukar dessa pengar.

De projekt som MBV kanaliserat pengar till från Sida, t ex trädplanteringsprojektet som pågått i sjutton år, och elektrifieringsprojekt för Chesinende håller nu på att slutredovisas, och för närvarande finns inga planer för några nya åtaganden.

Uppföljningen av den organisationsstudie som gjordes 1999 är ännu inte avslutad, och från ELCK:s huvudkontor planerar man att kontakta Corat Africa, som varit behjälpliga i processen tidigare.

 

KONSULTATIONSAMTAL I NAIROBI

Detta möte ägde rum 10–13 september på Norwegian Conference Centre, dvs. det som tidigare för oss är känt som Norska skolan i Nairobi. Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland stod som värd och innehade ordförandeskapet genom Boris Sandberg. ELCK hade tolv delegater och de fem samverkande missionsorganisationerna två eller tre var. Dessutom var Lutheran Heritage Foundation (LHF) och Lutheran Missouri Church Mission (LMCM) representerade. Sammantaget blev det 27 deltagare. Dagordningen fastställdes med sexton punkter, och det som här följer är en mycket summarisk sammanfattning. Samtalen fördes i en god anda.

 

INLEDANDE KORTA HÄLSNINGSORD

Generalsekreteraren Daniel Mundia talade för ELCK. Han betonade att ELCK och de samarbetande missionssällskapen har samma målsättning: att Guds rike ska vara ibland och inom oss var och en samt att evange lium om detta rike ska proklameras. Han skisserade summariskt ELCK:s utveckling från 1948 till dags dato med stark tillväxt och administrativa förändringar och avslutade med orden: ”Jesu uppdrag till lärjungarna kvarstår, till dess att alla Kenyas 42 stammar nåtts av evangelium.”

Sedan framförde missionsorganisationerna hälsningar. Harald representerade MBV och läste Joh. 14:12–14 och Heb. 12:1–3.

En ny era har inletts i Kenya: Då mötet hållit på någon timme, kände sig ordf. föranledd att uppmana dem som hade mobiltelefoner att koppla in dämpad signal eller ännu hellre stänga av dem!

 

TVÅ VIKTIGA FRÅGOR

Bland det första på dagordningen var dels konsultationernas status i ELCK:s och missionsorganisationernas beslutsordningar, dels LHF:s och LMCM:s ställning i ELCK.

Beträffande konsultationerna som inte nämns i ELCK:s konstitution slogs det fast att de utgör ett forum för diskussion om gemensamma viktiga angelägenheter och en rådgivande församling med befogenhet att inom sig välja arbetsgrupper för vidare utredning av vissa frågor. En av ELCK:s representanter uttalade också att man i kyrkan i framtiden bör förbereda sig bättre inför dessa möten.

Vad gäller LHF och LMCM blev det en utdragen diskussion. De säger sig arbeta på ett annat sätt än de traditionella missionssällskapen, LHF framför allt med litteraturarbete och inriktning på att översätta och publicera lutherska skrifter. Båda organisationerna är också engagerade i församlingsbyggande arbete i masaiområdet och nedanför Mount Kenyas sluttningar samt arbete i flyktingläger i norra Kenya på personlig basis men i kyrkans namn. Det finns inga skrivna formella avtal med ELCK, och de ekonomiska bidragen syns inte i kyrkans budget. Enligt gällande överenskommelser med de andra missionsorganisationerna ska dessa ha rätt att yttra sig om huruvida andra organisationer ska komma med i ELCK:s arbete. Så har inte skett, men ELCK uttalade nu att man som självständig kyrka inte behöver följa denna procedur, och att frågan kan lösas genom att nya avtal skrivs med alla organisationerna.

 

FINANSERNA

Kyrkan dras med stora ekonomiska problem. Det som redovisas är de centrala anslagen och utgifterna. När vi ser dessa siffror och underskotten, riskerar vi att glömma bort alla bidrag som kommer in genom kollekter, in natura och till kyrkbyggen i de lokala församlingarna. Deltagarna i konsultationerna föreslog att missionernas nuvarande bidrag ska skäras ner med en tiondel årligen under en tioårsperiod från och med år 2003 efter en ny uppräkning för 2002, men att de medel som frigörs riktas till eventuella nysatsningar. I denna diskussion utgick vi från en rapport, som sammanställts av en arbetsgrupp tillsatt vid konsultationerna i dec. 2000. Behovet av undervisning bland de kristna om givande och användningen av pengar i kyrkan betonades också.

 

NY KONSTITUTION OCH FLYTTNING AV ELCK:S HUVUDKONTOR

En revision av ELCK:s konstitution har pågått under en längre tid. Man räknar med att den kommer att slutligt antas vid ett extra årsmöte i oktober, och en decentralisering blir i så fall följden.

För flera år sedan togs ett beslut vid ett årsmöte att huvudkontoret skulle flyttas till Nairobi, men det är svårt och kostsamt att finna lämpliga lokaler. Kyrkan önskar därför hjälp från missionsorganisationerna. Dessa var positiva till tanken ur principiell synpunkt, men efterlyste konkreta förslag.

 

TEOLOGISK UTBILDNING OCH STIPENDIER

Rektor Osmo Harjula gjorde en väl genomarbetad presentation av MLTC. Verksamheten fortsätter om än något reducerat av ekonomiska skäl. En pastorskurs pågår och ytterligare kurser för evangelister och pastorer planeras inför nästa år. Från kyrkans sida efterlyser man hjälp med stipendier för högre studier både för teologer och andra kyrkoarbetare.

 

ÖVRIGA FRÅGOR OCH AVSLUTNING

En av ELCKs delegater, Sellah Opiyo, tog upp frågan om stöd från missionerna för kvinnoarbetet i kyrkan. Hon är med i styrelsen för detsamma och fick rekommendationen att de utarbetar ett material med presentation och handlingsplan, som missionerna sedan kan ta ställning till.

Frågan om principer för s.k. pionjärområden togs upp och efter diskussion tillsattes en arbetsgrupp.

Ett samarbetsprojekt mellan Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, ELCK och Norsk Luthersk Misjonssamband för arbete bland somalier presenterades.

Till sist ett av de många bibelcitat som lästes vid de avslutande hälsningarna:

”Vad ni än gör så gör det av hjärtat, som en tjänst åt Herren och inte åt människor. Ni vet att ni ska få ert arv som lön av Herren. Ni står ju i Kristi tjänst.” Kol. 3:23–24.

Karin Gunnarsson missionssekretare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan