Ett nytt år med Till Liv

Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla! Ordspråksboken 7: 1–3.

Så lyder fars ord till dig och mig: ”Tag var på mina ord!” I Bibeln talar den Gud som har gett dig livet. Han vet ditt bästa, han har omsorg om dig, vill ge dig ett meningsfullt liv och leda dig till en evighet i sin gemenskap. I Guds ord finns den skatt – Jesus själv – som ger Liv, evigt liv, och för dig bort från synd, dom och evig död. Så lyssna till Herren – gör hans undervisning till din ögonsten, skriv hans ord på ditt hjärtas tavla! Det finns goda skäl!

Vi som arbetar med missionstidningen Till Liv har som vår målsättning och bön att tidningen helt ska genomsyras av Guds evighetsviktiga ord. Hela dess värde, välsignelse och ärende är helt beroende av detta. Vi vill att tidningen ska gå Guds ärende till människor i dag: upprätta, stödja, styrka och befästa tron på Kristus Jesus.

Nu har ett nytt utgivningsår börjat – det femte året med Till Liv (tiden går snabbt!). I och med årsskiftet och detta nummer genomför vi vissa små förändringar. Några av dem vill jag nämna om här.

Att tidningens layout har förnyats har ni troligen redan lagt märke till. Cia Andersson gör verkligen ett gott jobb med formgivningen och ska ha all heder för det!

En förändring gäller ledaren. Den har flyttats in några sidor i tidningen och bytt namn till I fokus. Fasta, tillfrågade skribenter turas tillsammans med redaktionen om att skriva. Tanken är att I fokus mer än tidigare ledare ska ta upp och kommentera fenomen i tiden, i samhället, i kristenheten och i det andliga livet. I fokus vill vara en hjälp att vara trogen mot Herren och hans ord – och inte de senaste tendenserna och trenderna. Varje skribent står för sitt bidrag.

Ytterligare ett sätt att uppmärksamma skeenden i vår tid är spalten Reflektionen. Där skriver olika personer inom den evangelisk- lutherska kristenheten värda förtroende om något som ligger dem på hjärtat.

En del läsare har önskat bidrag av mer personlig karaktär. Därför kommer vi på en sida i varje nummer att kunna ta del av människors tankar i mötet med en bibelberättelse (som de själva väljer).

Utöver detta avser vi liksom tidigare att i varje nummer bjuda på artiklar om mission och Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners arbete i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Vidare blir det varje månad också något reportage eller en intervju. Ett par artiklar kommer att syfta till uppbyggelse och fördjupning. I artikelform behandlas också något aktuellt ämne mer ingående.

Två till tre gånger under året kommer fördjupningsbilagan Begrunda att bifogas. Begrunda innehåller fördjupande, lite längre artiklar, som vi inte kan ge plats åt i Till Liv, en del av dem med mer utredande, teologisk karaktär.

Vi hoppas och tror att våra läsare ska få glädje av Till Liv. Vi får se fram emot ett nytt år, övertygade om Guds nåd och hjälp varje dag!

Fredrik Carlsson redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan