På luren

Till Liv har denna gång ställt några frågor till MBV:s missionsföreståndare, Roland Gustafsson.

 Du är MBV:s missionsföreståndare. Vad innebär det?

1991 kallade MBV:s styrelse mig att ha det administrativa ansvaret för missionen i utlandet. De senaste två åren har arbetsbeskrivningen benämnts ”missionsföreståndare”, en samordnande funktion för ärenden som berör missionen i hem- och utland. Det innebär å ena sidan en koordinerande roll mellan styrelse och administration och å andra sidan att förmedla missionsledningens beslut och rekommendationer till samarbetskyrkor, missionsföreningar, provinsombud, understödjare, etc.

Det finns också missionssekreterare. Vad är skillnaden?

Tjänsten som missionssekreterare har en mer avgränsad arbetsbeskrivning i hem- eller utland.

Vilka är missionssekreterare?

Carlåke Söderlind har det administrativa ansvaret för missionen i hemlandet. Jens Aage Nielsen innehar en 25%-ig tjänst som missionssekreterare för Etiopien-arbetet. Karin Gunnarsson har i samband med sin ordinarie hemmavistelse under det senaste året fungerat som missionssekreterare för Kenya-arbetet. Håkan Ekström har en 50%- ig tjänst med ansvar för Peru-arbetet. Själv håller jag kontakterna med våra åtaganden i Eritrea. Samtliga missionssekreterare är i större eller mindre grad aktiva i informations- respektive predikoverksamhet.

Är det en förutsättning att ha varit missionär ”på fältet” tidigare?

Guds kallelse till lärjungaskap och tjänst fortgår hela livet. En ledande funktion förutsätter ett visst mått av kunskap och erfarenhet, så givetvis är missionärspraktiken – hemma eller ute – värdefull.

Behöver ni vara så många som jobbar med detta?

Var och en av oss ställer samma fråga: – Är min insats en tillgång eller en belastning? Så länge MBV:s styrelse anser att våra tjänster behövs, vill vi – med Guds nåd och hjälp – med frimodighet arbeta vidare.

Vad är den största utmaningen med jobbet?

Tänk att Gud i Jesus Kristus kallade och utvalde mig till frälsning – och till tjänst. Underbara evangelium! – Men hur skall jag kunna räcka till för allt och alla? Det finns så mycket som inte blev gjort, som återstår att göra!

Hur ser framtiden ut för MBV:s yttre mission?

Den av Gud givna kallelsen till tjänst i Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru skall fullföljas. Framtiden är svår att förutse, men med tacksamhet noterar vi att samarbetskyrkorna allt mer tar ansvar för uppdraget. Nya åtaganden på gamla respektive nya missionsfält är alla kristnas ansvar och det bör vara vårt ständiga böneämne.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan