Recension

Sveriges kyrkohistoria. Band 6. Romantikens och liberalismens tid.

Huvudförfattare Anders Jarlert. Verbum. 326 sid.

Sveriges kyrkohistoria är resultatet av ett samarbete mellan samfundet Pro Fide et Christianismo, Svenska kyrkans forskningsråd och förlaget Verbum. I vart och ett av de åtta rikt illustrerade banden, försedda med kartor, register och bibliografiska hänvisningar skildras den officiella kyrkliga organisationen men också olika sidor av kristen kultur och kristet liv.

Detta band täcker 1800-talet fram till 1860-talets kommunallagar, kyrkomötets tillkomst och ståndsriksdagens avskaffande. ”1800-talet är mer än andra Luthers århundrade i den svenska kyrkohistorien men det är ofta en Luther som närmast brutalt ryckts ur sitt historiska sammanhang och används för aktuella syften i en annan tid och en annan miljö. Det spännande är inte minst konfrontationerna mellan dessa nya, skiftande lutherbilder och den luthertradition som kontinuerligt förmedlats i den svenska kyrkan sedan reformationen.” (s. 27.) Prof. Jarlert har på ett lättläst och överskådligt sätt speglat hur fromhetslivet sökte sig nya vägar och former.

I kapitlet Läseri och väckelse ges en ingående redogörelse för herrnhutismens betydelse för fromhetslivet och för de syd- och västsvenska väckelserörelsernas förutsättningar. Här finner man också biografier över Lars Linderot, Jacob Otto Hoof, Henric Schartau, Peter Lorenz Sellergren, Pehr Nyman, Pehr Brandell, Lars Levi Laestadius m.fl.

Under avsnittet Brytningstiden beskrivs bl.a. utförligt C.O. Rosenius och nyevangelismen med dess inslag från såväl norrlandsläseriet som evangelikalism från England, Skottland och Amerika.

Tre stora personligheter porträtteras ingående: Wallin, Geijer och lundabiskopen Thomander, men bland fördjupningsartiklarna saknar jag en ingående skildring av Lina Sandell.

Detta intressanta band av Sveriges kyrkohistoria rekommenderas till studium.

Gert Lindell

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan