Missionsnytt Sverige

Två nya predikanter

MBV:s styrelse beslutade under 2002 att till ett antal yngre män utfärda kallelse till predikouppgiften. Vi har glädjen att kunna presentera två män som under den senaste tiden bejakat kallelsen:

Namn: Josef Appell Ålder: 28 år

Familj: hustrun Eva, född Giselsson, barnen Emilia två och ett halvt år och Emma åtta månader

Bostad: Asmundtorp utanför Landskrona

Yrke: Gårdsmästare på en växtodlingsgård.

Jag är uppvuxen i en prästfamilj i mellersta Bohuslän, äldst av sex syskon. Från barnsben har jag haft ett stort intresse för lantbruk. På senare år har detta kombinerats med ett intresse för teologi, vilket lett till två års heltidsstudier på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG).

Från 1995 har jag varit bosatt i Skåne, med undantag för åren i Göteborg. Under FFG-tiden växte en inre kallelse fram att förkunna Guds ord. När jag nu fått den bekräftad med en yttre kallelse och svarat ja, är det två saker som kommer för mig.

Den ena är bävan inför uppgiften, eftersom jag som predikant och lärare skall få en desto strängare dom. Jag har ett oerhört ansvar inför Gud.

Den andra är glädje – jag får ge vidare av det glada budskapet om Jesus Kristus – och frimodighet – jag går inte i egen kraft. Herren Gud, som kallat mig, ger också det jag skall säga. När jag förberett mig så mycket jag kan, får jag gå upp i predikstolen och vila i att Ordet verkar oberoende av mig.

Det är en omöjlighet att vara predikant utan förbön. Därför: bed för mig att Gud öppnar en dörr för Ordet, så att jag kan predika Kristi hemlighet, och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den. (fritt efter Kol. 4:3f).

 

Namn: Daniel Brandt

Ålder: 25 år

Bostad: Umeå

Yrke: Studerar till gymnasielärare i historia och engelska

Jag är född i Stockholm, men uppvuxen vid älvarna i Västerbotten. Har tre bröder och en syster. Mitt andliga hem är missionsgården Fridhem i Vännäs.

Efter gymnasiet gick jag den ettåriga bibel- och musiklinjen på Fjellhaug Skoler i Oslo. Har sedan dess studerat historia och engelska vid Umeå Universitet, med avbrott för ett halvt år i England och ett i USA. Tycker om musik och leder sedan i höstas kören Glädjebud.

Jag är glad över att ha fått möta evangeliet om Jesus! Att han ”har kastat våra synder bakom sin rygg”, och att vi för hans skull har rättighet att kalla oss Guds barn.

Att få förkunna hans Ord är en förmån och jag önskar att mitt liv skulle bli till någon nytta för Guds rike.

Guds dom är förfärlig över lärare som leder sina åhörare till egenrättfärdighet i stället för till Jesu kors. Men också en predikant har förmånen att få be Jesus om Sanningens Ande, att få vara ett gott öskärl, som öser upp Guds ord. Det är fantastiskt att veta att hans Ord inte vänder tillbaka utan att bära frukt! Jag får gå i hans namn.

Men vi behöver åhörarnas förbön!

 

MBV:s årsmöte i Hjärsåslilla den 13–15 juni 2003

MBV:s årsmöte hålls i Hjärsåslilla, två mil norr om Kristianstad. Det börjar på fredagskvällen kl. 19 i missionshuset med predikan, föredrag och sång. Lördagen inleds med predikan och därefter pågår årsmötesförhandlingarna under resten av dagen. På kvällen arrangeras en festkväll med missionen i fokus i Knislinge (Folkets Park). Söndagens högmässa firas i Hjärsås kyrka kl. 10 och på eftermiddagen avslutas årsmötet i Hjärsåslilla missionshus med predikan, vittnesbörd och sång.

Några av de medverkande blir biskop Walter Obare från Kenya, en gästpredikant från Norge, Lars Hjort, Johannes Lyche, Daniel Brandt och Nils-Göran Nilsson. Det blir sång av bl.a. Evangelica och Sanctus. Detaljprogrammet presenteras i majnumret av Till Liv.

De årsmötesdeltagare som önskar hjälp med att ordna logi kan redan nu vända sig till K-G och Irene Ohlsson: 044-619 87.

 

Möte med HomO

I förra numret meddelades att MBV tillsammans med ett antal andra kyrkor och samfund inbjudits till samtal med Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Den 4 mars överlade en del av organisationerna i frågan med Sveriges Kristna Råd (MBV representerades av Roland Gustafsson, Jens Lunnergård och Linus Sjödahl) och det beslutades att sända en mindre delegation för samtal med HomO den 11 mars. Linus Sjödahl, som blev invald i delegationen, har rapporterat att det huvudsakligen blev samtal om formalia, dvs. HomO:s tillvägagångssätt i samband med inbjudan samt tolkningen av lagtexten som berör statsbidragsfrågan i förhållande till diskrimineringsfrågan. Det är f.n. oklart huruvida det finns behov av eller intresse för fortsatta överläggningar i ärendet.

Roland Gustafsson
Carlåke Söderlind

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan