Missionsnytt

Information från MBV:s styrelse

Den 14–15 december avhandlades ett antal ärenden för missionen i hem- och utland.

Ekonomi och administration

En ekonomisk rapport av 2003-10-31 kunde med tacksamhet till Gud läggas till handlingarna. Intäkterna överstiger kostnaderna med drygt 3,7 miljoner kronor, framför allt beroende på rikliga testamenten, nästan 7,3 miljoner kr (6,4 miljoner är riktade till missionen i utlandet och 900 000 till missionen i allmänhet). Konstaterades dock att kostnaderna, om man bortser från rikliga testamenten utöver budget, överstiger intäkterna med c:a 2,5 miljoner kr. Enligt den för år 2003 antagna budgeten behövde vid oktober månads utgång 6,2 miljoner kr ha kommit in genom ”vanliga gåvomedel”. Resultatet är knappt 3,4 miljoner kr, en skillnad på 2,8 miljoner kr som kompenseras något av att kostnaderna för årets tio första månader är c:a 300 000 kr lägre än budgeterat. Vi vädjar om frikostiga julgåvor till MBV:s mission för att minska underskottet!

Styrelsen tackar för alla anslag till Missionsprojekt 2003. Ett nytt år medför nya utmaningar – se bilagan: Missionsprojekt 2004.

Fr.o.m. årsskiftet utökas missionssekreterare Henrik Birgerssons tjänst från 30 till 50%. Utöver ansvaret för Peru-administrationen kommer Henrik att arbeta med missionsinformation och MBV:s årsberättelse.

Mission i utlandet

Styrelsen beviljade 35 000 kr till driften av musikskolan i Asmara, Eritrea för skolåret 2003-04.

Gatubarnsarbetet i Nakuru, Kenya är på väg in i ett nytt skede. En lämplig lokal i närheten av kyrkcentret kommer att hyras till en beräknad kostnad av c:a 1 500 kr i månaden.

Styrelsen beviljade 5 500 kr för utfärdande av lagfarter till ett antal kyrktomter i trakten av Chesinende, Kenya.

I februari 2004 hålls en teologisk konferens på Matongo, Kenya. Styrelsen beslutade att bevilja 9 000 kr till konferensen och resebidrag till en representant från vardera Sverige, Eritrea och Etiopien.

Styrelsen diskuterade ett antal Etiopien- ärenden. Arbetet med att utfärda arbetstillstånd till makarna Olof och Sosso Göransson fortsätter. Beslutades att missionssekreterare Carlåke Söderlind besöker Etiopien i januari 2004 för att samråda med ledningen i EELC.

Mission i Sverige

Styrelsen beslutade att bevilja 20 000 kr till KUM:s sång- och musikprojekt Wisdom of Worship.

Rapporterades om det fortsatta arbetet att rekrytera predikant till Norrland.

Den 18–20 juni 2004 planeras MBV:s årsmöte att hållas i Roseniuskyrkan / Gränden i Stockholm.

Styrelsen tog med sorg och bekymmer del av rapporter från Svenska kyrkans kyrkomöte i oktober. Beslutades att tillskriva kyrkoledningen om det allvarliga läget i kyrka och samhälle.

Familjen Katrina och Rune Imberg kommer att resa till Kenya i mitten av december för en månads vistelse där. Makarna Imberg var under åren 1990– 96 MBV:s missionärer i ELCK. Rune tjänstgjorde som rektor och lärare på Matongo Lutheran Theological College (MLTC).

I juni 1996 tvingades familjen av dåvarande kyrkoledningen att hastigt lämna landet. Denna händelse var en av 90-talets kriser som präglade ELCK under en tid fylld av inre konflikter och spända relationer till de samarbetande missionsorganisationerna. Både föräldrarna och barnen i familjen liksom övriga missionärer, missionsvännerna i Sverige och många i ELCK påverkades.

Imbergs har de senaste sju åren varit bosatta i Horred. Rune tjänstgör som rektor på Församlingsfakulteten i Göteborg och Katrina är barnmorska i Varberg.

Den ledning som valdes vid ELCK:s årsmöte i september 2002 har, med biskop Walter Obare i spetsen, vid kontakter med MBV tagit initiativ till en försoningsprocess. Som ett led och en markering i denna har familjen Imberg av biskopen uppmanats att besöka Kenya. Samtal med kyrkoledningen liksom gästföreläsningar på MLTC finns på programmet. Vid besöket får de också möjlighet att träffa många av sina vänner och arbetskamrater som de inte kunde ta avsked av vid sin abrupta hemresa.

MBV:s styrelse uttrycker tacksamhet till Herren för denna försoningsprocess och har därför som en punktinsats anslagit ett bidrag till familjens resa. Förhoppningen är att ärren efter såren från mitten av 1990-talet ska bli mindre kännbara för alla inblandade.

Karin och Anders Hansson, Hästveda har sedan april 1997 varit MBV-antagna missionärskandidater, i samråd med Folk & Språk, Wycliffe Bibelöversättare, för tänkbar tjänst med inriktning på alfabetiserings- och bibelöversättningsarbete. Beslut om utresa har skjutits på framtiden beroende på hälsotillstånd och fortlöpande samtal med makarna Hansson om lärofrågor. Under de senaste åren har överläggningarna parterna emellan allt mer visat att det inte råder full och hel överensstämmelse i tillämpningen, vilket lett till att makarna Hansson valt att inte stå kvar som missionärskandidater för MBV. Hanssons är dock fortfarande öppna för att deras kallelse förverkligas i en missionstjänst med inriktning på bibelöversättningsarbete. Parterna har också kommit överens om att detta inte utesluter möjligheten att, i förtröstan på Guds ledning, någon gång i framtiden kunna återuppta samtal om en eventuell missionstjänst.

Varje skiljeväg i livet har sin löftesstjärna fått:
Nya plikter, nya strider men ock ökat nådesmått.
Så var Herrens sätt av ålder, känt av mången Jesu vän,
och uti hans vida rike samma regel gäller än.
Led oss blott, du käre Herre, som du vill, var dag igen. LH
22:6

Karin Gunnarsson
Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan