Missionsnytt

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners styrelse behandlade vid sammanträde den 8 februari flera ärenden i anslutning till missionen i utlandet. De senaste månadernas förvecklingar i relationen till den Evangelisk lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) diskuterades ingående. Vid ELCK:s årsmöte på Matongo i januari (jfr artikel “Växande kyrka i ny struktur”) formulerades ett brev till MBV, med kopia till Rune Imberg, med en vädjan om försoning, förlåtelse och återupprättande av de gångna månadernas brustna relationer. Denna viljeyttring från ELCK:s högsta instans måste ses som ett steg i rätt riktning, och varken våra utsända missionärer, familjen Imberg eller MBV:s styrelse har varit oberörda av ELCK:s årsmötesbeslut. Samtidigt måste det konstateras att konflikten mellan ELCK:s kyrkoledning och familjen Imberg ännu inte har nått fram till någon konkret uppgörelse. Här återstår ännu en nödvändig dialog och försoningsprocess.

Efter de gångna månadernas spänningsfyllda förhållande uppstår frågan: I vilken grad ska kyrkoledningens oegentligheter och ovisa ageranden gentemot familjen Imberg få påverka hela ELCK:s respektive MBV:s engagemang och pågående missionsarbete? Detta har nog för alla parter varit en mycket svår fråga. Enkla lösningar har varit svåra att finna. Men ju längre tiden går, desto svårare blir det att bara att avvakta.

Våra missionärer i Kenya har känt otrygghet och ovisshet inför framtiden. Finns det förutsättningar att vara kvar i missionsarbetet? Deras svar har varit ett obetingat ”ja”, med tanke på behov och möjligheter på gräsrotsnivå. Det finns alltjämt ett uppdrag att fullfölja, så länge Gud låter dörrarna vara öppna för MBV:s insats.

Efter det att ELCK:s årsmöte nu uttalat sig i frågan har vi nått fram till en punkt då ett beslut måste tas. Antingen att avsluta uppdraget i ELCK eller att på något sätt arbeta vidare med att återupprätta relationerna och stärka arbetsinsatserna. Till denna avgörande punkt hade MBV:s styrelse kommit vid sitt sammanträde. Efter ingående analys av frågan, där missionärerna i Kenya såväl som familjen Imberg gett råd och synpunkter, beslutade MBV:s styrelse, efter bearbetning i MBV:s Missionsråd, följande:

MBV:s styrelse har tagit del av rapporter från ELCK:s årsmöte den 15–17 januari 1997, bl. a. det brev som författats den 17 januari 1997, undertecknat av fem delegater å årsmötets vägnar. ELCK:s högsta instans vädjar där om försoning mellan ELCK och MBV, samt att en uppriktig ursäkt framförs till Rune Imberg, p. g. a. att familjen Imberg på ett icke-konstitutionellt sätt förvisats från Kenya. Ett tack framförs till MBV för gångna års insatser och MBV:s fortsatta engagemang i ELCK emotses med välvilja och tacksamhet.

MBV:s styrelse vill som svar uttala sitt tack till ELCK:s årsmöte för uttryckt önskemål om en normalisering av relationen mellan kyrkan och missionen. Ett mångårigt, av Gud välsignat samarbete mellan mission och kyrka, kan rimligtvis inte avbrytas på ett så omedelbart, drastiskt och plötsligt sätt. Därför vill styrelsen verka för att gemenskapen mellan bröder och systrar i MBV och ELCK fortsätter och att mission – kyrkarelationen upprätthålls på ett för båda parter värdigt sätt, i enlighet med ingånget samarbetsavtal. Styrelsen beklagar att det inte förekommit någon direktkontakt från ELCK:s ledares sida till familjen Imberg. Personlig kontakt måste tas, till försoning och återupprättade förbindelser. Detta bör MBV såväl som ELCK arbeta för, i förhoppning om att det med Guds hjälp skall kunna förverkligas. Såväl kyrkoledarna som familjen Imberg behöver vårt stöd och vår förbön.

Styrelsen beslutade arbeta för att normalisera relationerna till ELCK. Det innebär att MBV såsom ett första steg på nytt förmedlar ekonomiska anslag till kyrkans olika verksamhetsgrenar under tiden januari – juni 1997. Under våren kommer ELCK att hålla ett extra årsmöte, där kyrkans ekonomiska läge skall klargöras. Revision av kyrkans räkenskaper kommer att föreläggas årsmötet och delges de understödjande missionsorganisationerna.

Den 19 mars kommer MBV och de övriga i ELCK samarbetande nordiska missionsorganisationerna, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Lutherska Evangeliföreningen i Finland och Norsk Luthersk Misjonssamband, att ha ett sammanträffande i Stockholm för att diskutera situationen i ELCK.

Styrelsen beslutade också att under våren arbeta med en plan för de fortsatta insatserna i Kenya. En strategikommitté har redan påbörjat detta arbete. En klar indikation antyds redan såväl ute som här hemma: Gud kallar oss att gå vidare, att prioritera folkslag och områden som inte nåtts med evangelium! Ännu finns onådda grupper i Östafrika och muslimerna utgör en stor utmaning.

Vid sammanträden i april och vid ett missionsseminarium på Strandhem den 9–10 maj kommer förslag till riktlinjer för framtiden att presenteras. Därefter kommer styrelsen att vid MBV:s årsmöte den 14 juni 1997 för missionsvännerna framlägga en handlingsplan för de fortsatta insatserna i Kenya.

Får vi, som ofta i stor vånda och med stora bekymmer dagligen arbetar med dessa och liknande frågor, be om din fortsatta förbön och ditt rikliga offer för missionens sak? I ödmjukhet och förtröstan till Herren erinrar vi varandra om sanningarna i Ords.16:2–3: ”Var man tycker sina vägar vara goda, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång.”

Så vill vi göra och förvänta all hjälp, vägledning och välsignelse från Herren!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan