Missionsnytt

Information från MBV:s styrelse

Den 19–20 september behandlades ett antal ärenden angående missionen i hem- och utland.

En ekonomisk rapport av 2003-09-15 kunde med stor tacksamhet till Gud läggas till handlingarna. Den visar ett positivt resultat, drygt 2,7 miljoner kr, vilket beror på rikligt erhållna testamenten. Gåvogivandet lever dock inte upp till av årsmötet antagen budget. Styrelsen beslutade att uppmuntra föreningar och missionsvänner att fullfölja sina åtaganden och att mottagna testamenten framför allt ska disponeras för nysatsningar i hem- och utland. En kommitté tillsattes för att planera dessa åtaganden.

Styrelsen beslutade att höja samtliga anställdas löner med 3% fr.o.m. 2003- 09-01.

 

Arbetet i Sverige

Ett antal frågor som avhandlats vid MBV:s årsmöte behandlades för fortsatt utredning och bearbetning, t.ex. IT-missionär, predikanttjänst till Norrland, invandrarmission och strategidokument för mission i Sverige.

Carlåke Söderlind (se s. 8) har bejakat kallelsen att arbeta som missionssekreterare för Etiopien (60%) parallellt med sin tjänst som missionssekreterare i Sverige. Han kommer tills vidare att bistås av Harald Waldemarson i ärenden som berör predikoplanering etc. Styrelsen beslutade rekrytera en ny missionssekreterare för arbetet i Sverige (50%) i kombination med en predikantuppgift (50%). Bo-Göran Fjällström har på egen begäran av hälsoskäl sagt upp sin deltidstjänst som distriktspredikant i Umeå. Styrelsen riktar ett varmt tack till

Bo-Göran för många års tjänst i predikouppgiften.

I anknytning till det pågående arbetet med organisationsförändringar beslutade styrelsen att den 6 december 2003 anordna ett seminarium om MBV:s identitet och verksamhetsprinciper. De samarbetande organisationernas styrelser och adjungerade, NSM, ELM-sv och KUS, inviteras för samtal om missionen i hem- och utland.

De nya expeditionslokalerna på Smala Gränd 5 i Stockholm kommer att officiellt invigas söndagen den 14 december 2003.

 

Glädjeämnen och bekymmer i Kenya

Styrelsen tog med tacksamhet emot uppmuntrande rapporter från Kerstin Nilsson och Gunnel Gustavsson, som i början av september inför missionsrådet muntligt och skriftligt avrapporterat om sina uppdrag i Kenya.

Rapport förelåg om Rakel Smetanas arbete i gatubarnsprojektet i Nakuru. Den lokala kommittén arbetar vidare med att försöka finna framkomliga vägar för att etablera ett i staden och församlingen lämpligt projekt. Frågorna och vägvalen är många och svåra. Uppmuntrades till fortsatt förbön för Rakel och projektet, samt att fler resurspersoner, även missionärer, söks för verksamheten.

Harald Waldemarson och Roland Gustafsson rapporterade från besök i Kenya i september (se oktobernumret av Till Liv, s. 18). ELCK dras med svåra ekonomiska problem och styrelsen beslutade därför att bistå kyrkan med ett första skuldsaneringsanslag på 1 miljon KES (c:a 100 000 kr). En betrodd kenyansk konsultorganisation, CoratAfrica, kommer att anlitas för att bistå ELCK-administrationen med att utreda de fortsatta behoven. Övriga understödjande missionsorganisationer från Finland, Norge och USA förväntas också anslå medel till ELCK för detta ändamål.

 

Planer för övriga missionsfält

Styrelsen beviljade extraanslag till EELC:s arbete enligt följande: 20 000 kr till två teologie studerande vid Mekane Yesus-kyrkans seminarium i Addis Abeba och 12 000 kr till extraordinära revisionskostnader i kyrkans administration. ELM Danmark har beviljat ytterligare 20 000 danska kronor till nödhjälpsarbete i Etiopien. MBV och EELC kommer tillsammans att överväga hur dessa medel bäst skall disponeras.

Sosso och Olof Göransson, Bjurholm, väntar på utfärdade visum och arbetstillstånd till Etiopien. Under tiden studerar de det amhariska språket. Arbetet med att rekrytera lärare för den svenska skolan pågår och utgör ett fortsatt böneämne.

Rapporterades om det pågående arbetet inom den Lutherska (LCEr) resp. den Evangeliska kyrkan (ECE) att etablera den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Eritrea (ELCE).

Styrelsen beslutade att bevilja medel till två projekt i enlighet med LCEr:s begäran: klassrum till skolan i Hazina, 47 000 kr, och en motorcykel, 16 000 kr.

Styrelsen erhöll information om det pågående missionsarbetet i Chiclayo, Peru.

MBV-styrelsens nästa sammanträde blir på Strandhem den 14–15 november 2003. Ärenden bör vara administrationen tillhanda minst två veckor före sammanträdet.

Roland Gustafsson missionsföreståndare

 

Missionärer på hemmaplan

Vi fortsätter att bedja för Sosso och Olof Göranssons visum och arbetstillstånd. Ännu har inte handläggningen av deras ärende nått det sista skrivbordet och den slutgiltiga signaturen med tillhörande stämpel. Arbetet med utbyggnad av huset i Asella, som ska bli deras nya hem, går planenligt. När de nu återvänder till Etiopien så får de flytta in i en rymligare och mer ändamålsenlig bostad. Under tiden de väntar på klartecken för utresa fortsätter Sosso och Olof med språkstudier. Linnea Åström tar välvilligt hand om barnen under den tid föräldrarna kämpar med fideler, verbformer, prefis och suffix. Amharinja är ett fascinerande språk med alldeles utsökt geniala skrivtecken. Olof deltar också i predikoverksamheten.

 

Hälsning från Reuterdahls

Vid en kontakt med Helena och Erik Reuterdahl, Sigtuna, bad vi om en hälsning till missionsvännerna. De skriver:

”Det är i dag tre månader sedan vår dotter Klara föddes och vi håller så smått på att anpassa oss till den nya situationen som föräldrar.

I backspegeln ser vi två mycket omtumlande år. Från det vanliga livet i Sverige gick vi till förberedelserna för gatubarnsarbetet i Nakuru, Kenya. Vi kom inte iväg som planerat och i väntan på arbetstillstånden blev vi gravida. Att komma till en ny kultur med nytt språk, nya uppgifter, nya människor och därtill en ny familjesituation skulle bli för mycket för oss. Därför beslöt vi att skjuta upp utresan på obestämd tid.

Idag är vi tacksamma för att vi inte kom iväg. Graviditeten och tiden efter kejsarsnittet har varit synnerligen besvärlig. Smärtor i magen ledde till akut operation av gallblåsan. Två bukoperationer inom kort tid har frestat på. Helena har nu varit beroende av rullstol i sju månader p.g.a. mycket svåra ’foglossningar’. Varken vi eller läkarna kan säga hur lång tid läkningen kommer ta.

Vad menar Gud när han låter det bli så här? Har vi missförstått varandra, vi och Gud? Det är många frågor som dyker upp när vi funderar på allt som hänt. Vi vet dock att Gud har allt i sin hand. Eftersom Helena inte kan ta hand om Klara är Erik hemma vissa dagar i veckan. Övrig tid har vi hjälp av mormor. Positivt i det hela är att vi får mycket tid tillsammans. Dessutom har Gud gett oss ett underbart hus utanför Sigtuna som vi får hyra. Vi har det jobbigt och förbönsbehovet är stort. Den kraft Herren ger för varje dag gör vi alltid slut på. Vissa dagar känns det som om han glömt fylla på, men även efter de dagarna kommer en ny morgon. ’Blott en dag, ett ögonblick i sänder’ hörs ofta i vårt hus.”

Carlåke Söderlind, missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan