Saxat & utblickar

Utblick Norge

Redaktionen för Till Liv gör oftast utblickar i Sverige, men denna gång vill vi börja med grannlandet Norge och Carl Fr. Wisløff som fyllde 95 år den 31/12. Den tidigare teologiprofessorn har haft stor inverkan på nordiskt kyrkoliv under senare hälften av 1900-talet men är kanske mest känd för boken ”Jag vet på vem jag tror”. Det är den danska tidningen Tro & Mission som (9/1-04) citerar en artikel ur den norska tidningen Vårt land. Tidningen ställer frågan till C. Fr. Wisløff om han någon gång tvivlar på evangeliet och får till svar: ”Nej, Gud har gett mig en visshet om, att Jesus uppstod från de döda.” Carl Fr. Wisløff är tacksam för att Gud velat använda honom för att vinna människor för Jesus. ”När jag märker min skröplighet – både fysiskt och andligt – så kommer Jesus till mig i Ordet och gör mig glad. I Skriften ser jag vad jag har i honom”. Han menar dock att ”det finns mycket falsk och skröplig teologi ibland oss. Det har följt Kristi församling som en ond skugga i alla tider. Om teologin inte förkunnar en central frälsargestalt blir det en falsk kristendom. … I min sista stund vill jag be Gud göra mig frimodig och lita på Jesus.”.

 

Utblick Danmark

I drygt ett år har vi i media följt både den s k Jesus-debatten och frågan om könsneutralt äktenskap. Det har gjort oss bedrövade, att ledningen för Svenska kyrkan på så många sätt övergivit Bibeln och klassisk kristen tro. Samtidigt kan vi glädjas åt att företrädare för andra delar av kyrkan i Sverige går samman och proklamerar människans behov av omvändelse, frälsningen genom tron på Kristus och Guds Ords aktualitet i dag i människors liv.

Även i grannlandet Danmark har kyrkan 2003 varit föremål för medias intresse, då den ansett att prästen T.Grosbøll kan vara kvar som präst i kyrkan, trots att han framfört att han inte tror på Gud, men ”med vissa språkliga justeringar fanns det utrymme för hans tolkning i Folkkyrkan”. I Dansk Bibel- Instituts nyhedsavis (12/2003) analyserar sognepraest Borge H. Andersen situationen under rubriken ”När Gud i verkligheten inte finns till”. Grosbøll menar att man, om man ska göra kristen tro relevant för moderna människor, måste skilja på det i Bibeln som hör till en ’för-modern’ tid och dess egentliga budskap. Denna föreställning att Bibelns världsbild är präglat av dåvarande människors föreställningar och därför måste avmytologiseras, om man vill nå in till det egentliga budskapet, kommer från den teologiske forskaren Rudolf Bultmann (1889–1976). Bultmann är extremt kritisk till Bibeln som historisk källa och menar att vi inget kan veta om Jesu liv och person utifrån NT. Och detta är, menar han, även likgiltigt för den moderna människan. Det avgörande är den utmaning och tolkning av den hennes livssituation, som de bibliska berättelserna ger.

Konsekvensen av detta är, att det inte finns en Gud, som existerar helt oberoende av oss, som har skapat världen eller som har uppenbarat sig för oss i frälsningshistorien. Företrädare för denna syn kan citera trosbekännelse och bibliska texter men det hela förstås som påhittade berättelser. Andra håller fast vid en del trossatser, förkastar andra och skapar sig en egen gudsbild. En tredje möjlighet är att dela upp tillvaron, så att man i kyrkans och trons rum har en förståelse av verkligheten men i vardagen räknar man bara med det som kan förstås utifrån naturlagarna. B.H.A. avslutar med att fråga sig om det är den moderna verklighetsuppfattning som ska diktera vilka delar av Bibeln som den moderna människan kan acceptera eller om en biblisk förståelse av Gud och Jesus i stället kan få genomtränga vår verklighetsuppfattning.

(Sammanfattat och översatt från danskan.)

 

Inblick Sverige

Kalmar kyrkliga samfällighet har, med stöd av Växjö Domkapitel, beslutat att säga upp teol. dr och doc. i kyrkovetenskap Dag Sandahl från hans komministertjänst i Kalmar, mitt i en sjukskrivningsperiod förorsakad av den uppsägning D.S. fick som kontraktsprost. D.S. kommer att överklaga uppsägningen. De kristna tidningarna har uppmärksammat händelsen men även Aftonbladet. Jan Myrdal skriver (18/1) att det var ett ”mygelbeslut ty för att undvika att 31 kap 14 § i kyrkoordningen rörande lära och efterlevnad av vigningslöftena skulle komma till användning såg Domkapitlet till att Dag Sandahl inte gavs tillfälle komma in med synpunkter. Det funnes alltså inga hinder för uppsägningen då, som biskopen i Växjö, teologie kandidaten Anders Wejryd, framhöll, detta avsked inte rörde en trosfråga utan blott problem i arbetslivet. Men då ljuger pigan! Så sade den ensamma hunden med Fridolf Rhudins röst och så skriver jag nu. Ty det var Anders Wejryd själv som i en den svenska kyrkans mest inflammerade trosfråga …för tre och ett halvt år sedan avsatte den sedan tio år i sitt kontrakt mycket populäre Dag Sandahl …”. Myrdal hoppas att Sandahl reser sig efter oförrätten och avslutar: ”Han (D.S.) publicerar en bok om Jesus om någon månad, en i vilken han – som han själv skriver – ställer den fråga teologer undviker: Vad är sant och hur kan man veta det?”

Johan Hakelius fortsätter i samma ämne i Aftonbladet (19/1) och konstaterar att: ”…vi har ett samvete. Så det bästa vi kan göra är att ta reda på saker, tänka över dem och sen göra som samvetet bjuder…

När något är en samvetsfråga menar vi att det är särskilt viktigt att respektera att folk tycker olika. För om vi inte gör det kan vi tvinga människor att gå emot sitt samvete. Och att tvinga någon att bryta mot sina djupaste övertygelser är omänskligt. … Dags samvete säger honom att det inte är rätt med kvinnliga präster. Det är en impopulär ståndpunkt. Man blir hatad och bespottad om man uttrycker den. Men så är det ibland med samvetet. Det väljer inte nödvändigtvis den enklaste vägen.

Nu har Dag Sandahl fått sparken. Svenska kyrkan vet inte … vad Gud vill. Men den tror att Gud är agnostiker, bisexuell, feminist och allt annat trendigt. Därför måste Dag sparkas.”

Och Till Liv gläder sig åt dessa två skribenters klarsynthet och uppmanar till förbön för Sandahl.

REDAKTIONEN 

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan