Gläds över att era namn är skrivna i himmelen!

VI BEFINNER OSS I ETIOPIEN, närmare bestämt i EELC:s kyrka i Addis Abeba. Klockan har passerat 10.00, när gudstjänsten skulle ha börjat, men det är rätt så glest i bänkarna. Vi sjunger inledningssången och qes Bahta Bitzuamlak inleder vördnadsfullt gudstjänsten med: Qedus, qedus, qedus – ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” Syndabekännelse, ”Herre, förbarma dig” och ängelns ord till herdarna: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna ett gott behag.” Kyrkan fylls och när textläsningen tar sin början är det inte många lediga platser kvar. Episteltexten läses och den blandade äldrekören sjunger: ”Tänk, när jag får se min Jesus.” Vilken underbar välsignelse att åter få fira gudstjänst tillsammans med många gamla vänner, och en del nya! Evangelietexten för dagen läses från Luk. 10:17–20. Som predikant står jag angiven i programmet.

 

Jesu tilltal – det stora glädjeämnet

Jesus hade sänt ut sjuttio lärjungar och det står i texten att de kom glada tillbaka till Herren och berättade: Herre, till och med andarna lyder oss i ditt namn. Han sade till dem: Jag såg satan falla ned från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himmelen. Detta skall vara glädjeämnet. Tänk, vilken nåd att få påminna andra om detta och själv bli påmind om detsamma! Mitt namn är av nåd för Jesu skull skrivet i himmelen.

Tänk när jag får se min Jesus,
som på korset dog för mig,
när med fröjd jag fullt kan fatta
att han tog min synd på sig!

 

Sammanträden, samtal och resor

Som styrelsens utsände har jag förmånen att få tillbringa fyra välsignade veckor tillsammans med missionärskamrater och medarbetare i den lutherska kyrkan. Det är en intensiv tid med åtskilliga sammanträden i olika styrelser inom kyrkan, många och långa överläggningar med etiopiska bröder och samtal med missionärerna. Resor i Arsi, Wollaita, Dauro och Hararge ger en god inblick i de olika synodernas situation. Kontinuerliga besök behöver dock göras för att vi ska få bättre inblick i de olika församlingarnas arbete. Av förståeliga skäl kan endast ett fåtal besökas denna gång.

 

Ny konstitution med synodindelning

Kyrkan har under det gångna året försökt arbeta sig in i en ny konstitution. Fem synoder har bildats: Addis Abeba med omnejd, Arsi, Dauro, Wollaita och Hararge. Det gamla systemet med stationer har förändrats så att församlingarna på varje plats nu har ansvaret för alla arbetsgrenar. Församlingsprästen och kyrkoäldste har således ansvar inte bara för det rent teologiska arbetet utan också för skolarbete och i förekommande fall medicinskt arbete. En stor utmaning för församlingarnas ledning är att med ökad makt och större inflytande följer ansvar även för ekonomi och personal. För att detta skall utvecklas positivt behövs en synnerlig Guds nåd och kraft. Kraven är stora på de präster som helt plötsligt blir arbetsledare även för andra verksamhetsgrenar än de rent teologiska.

 

Svårigheter

I samband med att den nya konstitutionen skulle börja tillämpas, avskedades den tidigare generalsekreteraren. Han anser sig orättfärdigt behandlad och har känt sig föranledd att stämma kyrkan inför världslig domstol. Detta har medfört att mycken tid och kraft har tagits i anspråk för att klara ut motsättningarna. Kyrkans arbete har i viss mån förlamats av detta. Problemet är fortfarande inte helt löst men vi skall tänka på att för Gud är ingenting omöjligt.

 

Glädje och välsignelse

Trots fiendens taktik att så splittring, maktkamp och oenighet, så utbreds Guds rike i Etiopien. Guds Ord predikas, själar blir förda från mörker till ljus, från satans makt och till Gud. I Wollaita besöker vi några nya församlingar bland hadiafolket, 50 km nordväst om Soddu. Där har synoden haft arbete sedan några år tillbaka. Evangelisten Alemayo har rest runt i området och predikat Guds Ord.

För fem år sedan byggdes en kyrkhydda i Kaschara. Nu är den kyrkan för liten för de 450 medlemmarna och man vill satsa på att bygga en större. Efter andakt, sång och måltidsgemenskap kör vi vidare till Wada, en församling med 200 medlemmar. Vid nästa kyrkhydda stannar vi och får veta att det är Gababo, 147 medlemmar. När vi kommer till Mal Wada (centrala Wada) är församlingens eldsjäl, ato Ayele Abore, i färd med att bygga den nya församlingens kyrkhydda. Väggstomme och takresning är på plats och takgräset håller på att läggas. Det är en underbar syn att skåda. Ingen ekonomisk hjälp erhålles vare sig från kyrka eller mission. Kristi kärlek driver denne man och församlingsmedlemmarna att bygga en kyrka i byn. Välsignelsens frid vilar redan över den stora medlemsskaran: 37 vuxna, med barn och ungdomar totalt 110 personer. Det är en nåd att få dela Guds glädjebud med dessa kära vänner.

 

Missionärerna

Det är mycket roligt att få vara tillbaka i Etiopien och träffa missionärskollegor. Hanna-Karin och Workeneh Hechamo bor i Addis Abeba. Workneh har det senaste året arbetat med reparation av seminariet och utbyggnad av missionärsbostad i Asella. Hanna-Karin är pensionär och deltidsmissionär. Hon tar hand om gäster och sköter SLM:s kassa. Många gäster får del av Hanna-Karins goda service, även undertecknad.

Jag har vidare förmånen att något hjälpa familjen Göransson till rätta i deras nya boende. De har flyttat in i ett rymligt och fint hus. Sosso och Olof med barnen Rebecka, Miriam, Zacharias, Simon, Benedikta och Silas bor i Asella. Sosso är barnens huvudlärare och sköter hemmet. Under skoltid tar Linnea Åström hand om de mindre barnen samt undervisar i engelska, musik och idrott. Olof fortsätter sina studier i amharinja under våren och skall från hösten 2004 undervisa på det teologiska seminariet.

Min vistelse i Etiopien sammanfaller med ett privat besök av missionär Sture Bengtsson. Förmånen att tillsammans med honom färdas till kända och okända platser ger resorna en extra krydda. Jag har orsak att tacka Herren för god hälsa och beskydd under hela min resa.

 

Förbön

Avslutningsvis vill jag uppmana er alla att be för evangeliets utbredande i Etiopien. Be för • EELC, (Ethiopian Evangelical Lutheran Church), dess ledning och medlemmar • LTS (Lutheran Theological Seminary) planering och förberedelser inför hösten • etiopienmissionärerna • en lärare till Asella, hösten 2004 (se annons i marsnumret av Till Liv)

CARLÅKE SÖDERLIND
MBV:s missionssekreterare, Docksta

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan