Missionsnytt utlandet

Eritrea

Varmt tack för gåvor – mer än 200 000 kronor – till nödhjälp i Eritrea och Etiopien! Hittills har 100 000 kronor sänts till den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr) respektive Etiopiens Evangelisk- Lutherska Kyrka (EELC). Resterande medel kommer inom kort att överföras till Eritrea och Etiopien.

Barnabas Mebrahtu, MBV-missionär i Asmara, har i mitten av april lämnat följande information:

”LCEr:s årsmöte ägde rum i Dekemhare- Dembezan den 21–23 mars. Församlingar och institutioner, däribland musikskolan, rapporterade om det gångna årets arbete. Det var en övervägande positiv stämning bland delegaterna och livlig diskussion om att försöka intensifiera kyrkans arbete i städer och på landsbygden. Evangelist- och prästutbildningen, den planerade sammanslagningen mellan LCEr och ECE (den Evangeliska Kyrkan i Eritrea) och ekonomin var andra ärenden som fanns med på dagordningen. Följande personer fick förtroendeuppdrag i styrelsen: Qeshi Temesghen Temnewo, ordförande, qeshi Fethawi Tekeste, vice ordförande och ato Ghirmay Misghina, generalsekreterare.”

 

Etiopien

EELC höll sitt trettionde årsmöte den 4–6 april i Soddo, Wollaita (400 km söder om huvudstaden Addis Abeba). Jens Aage Nielsen, MBV:s missionssekreterare för arbetet i Etiopien, deltog vid årsmötet och har förmedlat några intryck från besöket:

”Fredagens program innehöll undervisning, bön samt god andlig gemenskap. Qes Bahta Bezuamlak undervisade i ämnet ’Lag och Evangelium’ och qes Mekonnen Geremew talade över ämnet ’Synd och Nåd’.

Under lördagen hölls det enskilda årsmötet. 87 delegater deltog, varav inte mindre än 59 från Wollaita-synoden. Detta är möjligt enligt kyrkans nya konstitution, som ger varje församling rätt att ha sin representant. Förhandlingarna avlöpte i en konstruktiv anda. Givetvis rådde inte full enighet i alla frågor men man beslutade att arbeta vidare med ett antal ärenden, inte minst det som berör detaljer i genomförandet av kyrkans nya konstitution.

Söndagen inleddes med högmässa. Qes Israel Lolomo predikade utifrån Ef. 2:11–16 om enheten i Kristus och betonade vikten av försoningens tjänst (2 Kor. 5:20–21). Även under eftermiddagen var vi samlade till uppbyggelse kring Guds ord.

EELC:s nya styrelse består av tio ledamöter – två representanter från varje synod (Addis Abeba, Hararghe, Arsi, Wollaita och Dauro Konta). Kyrkans styrelse leds av ato Milkias Petros, ordförande och ato Tesemma Demissie, vice ordförande. Generalsekreterareposten är t.v. vakant.

Det blir intressant att se hur den centrala styrelsen respektive synodstyrelserna kommer att fungera. Låt oss be för EELC och Guds rikes utbredande i Etiopien!”

 

Kenya

Den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) har meddelat att kyrkans årsmöte har hållits den 30 april–3 maj. Mer om detta i kommande nummer.

De konsultationer mellan ELCK och de samverkande missionsorganisationerna som brukar äga rum vartannat år förläggs i år till andra veckan i september 2003.

Det är med glädje och tacksamhet till Herren som vi kan meddela att Gunnel Gustavsson, Vittsjö, ställt sig villig att gå in en korttidsinsats i Kenya på volontärbasis under tiden 17 juni–10 augusti. Gunnel har en lärartjänst i Markaryd och gör inga anspråk på lön från MBV, men kommer i övrigt att gå in under ”missionärens rättigheter och skyldigheter”. Hon kommer att vara knuten till Rakel Smetana och Kerstin Nilsson för avlastning och stöd. Efter sin tidigare missionstjänst i Kenya (1989–2000) är Gunnel väl insatt i förhållandena i såväl Nakuru som Chesinende.

 

Peru

Under andra veckan i april var missionärerna i Peru samlade till konferens. Håkan Ekström skriver:

”Vi har haft en bra konferens. Erik Andersson har lett oss i bibelstudier över Kolosserbrevet varje morgon. Vi har talat om tjänsten och konstaterat att Gud leder arbetet på ett sätt som vi inte alltid kan förstå. En del människor har växt under de senaste åren, andra står mer eller mindre stilla i sitt andliga liv.

I augusti kommer vi att ha ett nytt missionärsteam på plats i Chiclayo. Det blir en utmaning att arbeta för goda relationer och sätta rimliga förväntningar på sig själv och andra.

Erik och Margareta har gjort väldiga framsteg i spanska språket och trivs utmärkt. Själva har vi det bra och är tacksamma för besöket i Sverige. Volontärerna och familjen Koefoed-Jespersen verkar också fungera fint.

Vi säger tack till er missionsvänner! Det är en förmån att få arbeta här i Peru och vi ber om Guds välsignelse över er i Sverige. Vi hälsar med Kol. 2:6–7.”

Henrik Birgersson
Karin Gunnarsson
Roland Gustafsson
Jens Aage Nielsen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan