Fram för äktenskapet!

Äktenskapet mellan en man och en kvinna har sin grund i skapelsen och det vill vittna om Guds kärlek och Guds förlåtelse. Och så bygger det på kärlek – men handlar kärlek endast om känslor…?

I vårt samhälle i dag är äktenskapet lågt värderat. Vi ser det tydligt. Många människor väljer att leva som sambor i stället för att gifta sig. Andra som är gifta skiljer sig och går in i nya förhållanden utan att man ser tecken till någon större vånda. Lagstiftningen blir allt svagare när det gäller äktenskapets ställning. Allt detta är smärtsamt att se för den som lever med Gud och samtidigt älskar sitt folk. Också inom kristna sammanhang ifrågasätts äktenskapets ställning som enda goda samlevnadsform mellan man och kvinna. När det gäller samhället i stort och människor som inte är eller kallar sig kristna är inte det mest angelägna att försöka förändra i deras liv på samlevnadens område. Det viktigaste kristna kan göra för dem som inte känner Kristus är alltid att försöka leda dem till honom – genom bön, genom samtal och genom det goda exemplet.

Äktenskapet är grundat i skapelsen
Varför är då äktenskapet så viktigt och vad säger Bibeln om det? Det första svaret finner vi redan i skapelsen. Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild. … till man och kvinna skapade han dem. … Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de skall vara ett kött. …Vad Gud fogat samman skall människan inte skilja åt (1 Mos. 1:26, 1:27, 2:24, Mark. 10:9). Vi ser att äktenskapet får sin grund redan innan ondskan och misslyckanden kom in i världen. Att Gud skapade man och kvinna tillsammans som sin avbild talar inte exklusivt om äktenskapet, utan om att män och kvinnor tillsammans skapades till Guds avbild och således att en grupp med bara män eller kvinnor aldrig kan vara Guds hela avbild. Men det handlar också om äktenskapet, och det får sin fortsättning i orden om att lämna sina föräldrar, vara trogen och förenas helt. Att bli ett kött visar oss att äktenskapet är platsen för den djupaste förening som kan finnas mellan människor: sex.

Jesus är tydlig
Men nu lever vi ju inte före syndafallet. Gäller Guds tankar om äktenskapet fortfarande? Ja. Jesus citerar orden från 1 Mos.: … och de två skall bli ett. Alltså är de inte längre två utan ett. Vad nu Gud har fogat samman, det får människan inte skilja åt (Mark. 10:8–9). Det är tydligt att Guds plan när det gäller hur man och kvinna ska leva tillsammans står fast. Jesus säger till och med att det är Gud som fogat samman makarna. Och han tillägger att människan inte får skilja åt det Gud fogat samman. Äktenskapet handlar alltså om att uppfylla Guds vilja, inte bara människors vilja. Detta är en anledning till att äktenskapet är viktigt. Så viktigt att vi kan kalla det heligt. Äktenskapet handlar om att följa Guds vilja, om att vara Guds avbild.

Vittnar om Guds kärlek
I Nya testamentet avslöjas också ett andra skäl till att äktenskapet är oändligt viktigt. I Efesierbrevet kan vi läsa: Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. … Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår skall var och en älska sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad (Ef. 5:25–27; 31–33). Paulus skriver i den här delen av brevet om det kristna livet – om livet i Kristus – och lägger stor vikt vid äktenskapet. Inte bara för att det är en Guds ordning grundad i skapelsen, utan också för att äktenskapet är ett vittnesbörd om Guds kärlek. Kärleken mellan man och hustru ska vara sådan som Kristi kärlek till den kristna församlingen. En kärlek som ledde ända till döden på korset. Varje gott äktenskap vittnar därför för världen om Guds kärlek. Och varje kränkning av äktenskapet gör det svårare för oss att förstå Guds kärlek.

Vittnar om Guds förlåtelse
”Som Kristus älskat församlingen.” Hans kärlek är förlåtelsens kärlek. Och en av äktenskapets grunder är förlåtelsen. Det finns ingen människa som jag behöver säga förlåt till oftare än till min fru. Ett äktenskap, där förlåtelsen finns och fungerar mellan makarna, vittnar starkt om Guds kärlek, om hans förlåtelse.
Så pekar ett gott äktenskap också framåt. Flera gånger i Bibeln sägs det att Jesus Kristus är brudgummen och att de som tror på honom är hans brud. I Uppenbarelseboken får Johannes en inblick i vad som ska ske när Jesus kommer tillbaka. … Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet (Upp. 19:7–8). Äktenskapet är inte bara Guds intention för män och kvinnors liv tillsammans, inte bara ett skydd för människorna, utan också ett vittnesbörd om Guds kärlek och förlåtelse. Därför är äktenskapet så viktigt.

Att älska är att vilja älska
Äktenskapet har en biblisk grund, Bibelns budskap är tydligt. Och ändå kan vi ha så svårt med tillämpningen. Kanske är en anledning att kopplingen i vår kultur mellan förälskelse och nära relationer till personer av det andra könet är stark. Föräls­kelse handlar om starka känslor, som rör vid vårt innersta. Och det kan vara underbart att vara förälskad. Men vi kan inte utan vidare sätta likhetstecken mellan förälskelse och kärlek. Kärlek har visst med känslor att göra, men lika viktigt (eller viktigare), när det gäller kärlek, är vilja och förnuft. Gud vill att vi ska vara hela människor och agera som hela människor. Därför ska vi inte låta förälskelsen bestämma över oss, utan ge förälskelsen endast ett begränsat utrymme. Gud ger gränser för det utrymmet. Och om förälskelsen djupnar till kärlek så är äktenskapet det levnadsutrymme Gud ger.
I äktenskapet blir det ännu tydligare att viljan är en mycket viktig del av att älska. Att bara följa känslorna leder till nöd i äktenskapet. Men om viljan att älska finns så växer kärleken. Viljan att älska visar sig bland annat i omtanke, respekt och beredvillighet att förlåta den andra. Och det äktenskap som befinner sig i kris kan bara förvandlas till ett bra och livgivande äktenskap igen om viljekomponenten finns där.

Gud vill skapa nya hjärtan
När det kom människor till Jesus för att fråga honom om det var tillåtet att skilja sig från sin maka, svarade Jesus att Gud till­lät skilsmässa (i Mose lag) på grund av människornas hårda hjärtan (Mark. 10:5). Att människohjärtat är hårt vet vi. Det är en följd av synden och ondskans intrång i Guds goda skapelse. Men hur stort är det då inte att Jesus för samtalet vidare till att handla om Guds plan med äktenskapet. Jesus kan göra det för att i honom finns bot mot det hårda i hjärtat. Vi kan be Davids bön: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande (Ps. 51:12). David – knappast ett föredöme på äktenskapets område, men väl på självkännedomens – ber om ett nytt hjärta. Han kände sitt hårda hjärta, men också Guds kärlek. För den som vänder sig till Herren med bön om förlåtelse, med bön om ett nytt rent hjärta, så finns i Jesus förlåtelse, och han ger oss som gåva sin Ande i våra hjärtan. En människa, i vars hjärta Guds Ande bor, behöver inte tillåtelse till skilsmässa utan kan i stället sträva efter att uppfylla Guds plan och i sitt äktenskap visa på Guds kärlek och förlåtelse.

Erik J Andersson
Teol. kand och läkare, Varberg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan