Frälsningsvisshet

Guds ord är orubblig sanning. Detta tror en kristen på. Därmed är han också viss om att grunden för vår frälsning är Jesus Kristus och hans försoningsverk på Golgata. Petrus vittnar: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir fräls­ta.
Gud ger oss frälsningen av nåd genom nådemedlen: Ordet, dopet och nattvarden. Vi tar emot den genom tron. Denna frälsande tro ger Gud åt den som kommer till honom med sina synder och ber om förlåtelse för Jesu skull. I förlitan på Jesus får vi därför med uppriktigt och renat hjärta i full trosvisshet gå fram till Gud. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, Hebr. 10:22f. I tron på att Jesu, Guds Sons, blod renar oss från all synd kan hjärtat få frid och visshet.
Jesus ville ge lärjungarna full visshet om deras barnaskap hos Gud. Ofta hör vi honom säga: Var vid gott mod, mitt barn, dina synder är förlåtna, din tro har frälst dig.
Frälsningsvisshet grundas inte på något moraliskt gott hos oss själva eller på våra känslor. Den är en gåva från den Helige Ande: Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn (Rom. 8:16). Job bekänner: Jag vet att min förlossare lever. Johannes skriver: Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. – Vi är nu Guds barn. – Vi vet att vi har gått över från döden till livet. – Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. Paulus jublar: Jag vet vem jag tror på. – Jag är viss om att varken död eller liv… skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Men den som lever i medveten, försvarad och obekänd synd kan inte få frälsningsvisshet, se Ps. 32; 66:18 med parallellställen. Johannes skriver: Den som sä­ger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.
För att få och behålla visshet om ditt barnaskap hos Gud ska du dagligen bekänna din synd inför Gud, ta emot och tacka för syndernas förlåtelse i Jesu namn. Läs Bibeln flitigt och lita på Guds Ord att du får vara hans barn, för Jesu skull. Tänk på och lev i ditt kristna dop och gå ofta till Herrens bord. Bekänn Jesu namn och ha gemenskap med andra kristna.
Då vill Anden själv vittna med din ande att du är ett Guds barn. Gud välsigne dig!

John-Erik Ekström
Predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan