Situationen inom EELC

Etiopiens Evangelisk-Lutherska Kyrka, EELC, uppvisar för närvarande en ganska splittrad bild. Det finns sådant som är mycket glädjande och uppmuntrande, men också sådant som är starkt bekymmersamt och som ger oro inför framtiden. Det som är verk­­ligt glädjande och uppmunt­rande är att det på flera platser förekommer lokala initiativ som tar sikte på att föra ut evangelium och nå människor med budskapet om Jesus. Som exempel kan nämnas den lokala församlingen i Sabian i Dire-Dawa resp. i Sullulta, några mil norr om Addis Abeba. På dessa platser finns det församlingsmedlemmar som med mycket enkla medel själva har byggt upp ett arbete och som också är måna om att nå andra platser med evangelium. Dessa människor arbetar dock utan något större stöd från den centrala kyrkan.

Det som oroar och som är bekymmersamt är den centrala kyrkans bristande auktoritet och därmed bristande förmåga att leda arbetet. Kyrkans styrelse, exekutivkommittén, samt kyrkans centralkontor i Addis Abeba, förefaller i flera avseenden ha mist kontrollen över arbetet i stort. Följande exempel kan nämnas.

 

Bristande konstitutionell kontroll

EELC:s konstitution är förhållandevis ny; endast några år gammal. Med hänsyn till detta kan man inte förvänta sig att alla detaljer till fullo skall ha fallit på plats ännu. Men det är allvarligt när man åsidosätter en så grundläggande sak som konstitutionellt val till kyrkans styrelse. Den styrelse som lett kyrkan från dess årsmöte i april i år fram till nuvarande tidpunkt har nämligen inte varit legal eftersom Arsi-synodens representanter inte utsetts i laga ordning. Detta har förhoppningsvis rättats till nu, men felsteget måste påpekas eftersom det ger uttryck för en attityd som inte bör accepteras.

En stor del av det arbete som i dag utförs i Arsi-området utförs inom ramen för det som benämns ”Arsi-Outreach Committee”*. Hur denna organisation konstitutionellt förhåller sig till EELC i allmänhet och EELC:s styrelse i synnerhet är oklart. Därmed är också EELC:s styrelses möjlighet att leda, styra och ha insyn i detta arbete starkt begränsad. (Se tredje stycket.)

* Arsi Outreach Committé, benämningen på den organisation i Etiopien vars arbete EtiopienHjälpen stöder.

 

Bristande ekonomisk kontroll och styrning

Sedan gammalt har kyrkans ekonomi varit centralt sammanhållen. En av exekutivkommittén utsedd finans- och budgetkommitté har haft ett övergripande ansvar för hela kyrkans ekonomi genom att utarbeta budget och rekommendera lönenivåer etc. för kyrkans anställda. Baserat på dessa rekommendationer har styrelsen fattat beslut, som sedan effektueras av lokala befattningshavare, t.ex. stationsföreståndare och rektorer. Nu förefaller denna goda ordning ha åsidosatts eftersom, enligt uppgift, stationsföreståndare/rektorer på några stationer tagit saken i egna händer och beviljat de anställda löneförhöjningar som inte beslutats i kyrkans styrelse. Detta är självfallet ytterst olyckligt eftersom skillnaden, och därmed spänningen, mellan ”rika stationer”, t.ex. Addis Abeba och Dire-Dawa, och ”fattiga stationer”, t.ex. Qersa och Koffale, snabbt kan bli mycket stor.

 

Bristande kontroll över arbetets inriktning och utveckling

Detta problem berör i huvudsak Arsi-området, där arbetet under senare år, till följd av EtiopienHjälpens engagemang i området, har utvecklats starkt. EtiopienHjälpens stöd går dock inte via EELC centralt utan kanaliseras direkt till ovannämnda ”Arsi-Outreach Committee”, vilket tar ifrån styrelsen dess möjlighet att själv styra över fördelningen av ekonomiska medel för att därigenom kunna påverka arbetets inriktning och utveckling. Som exempel på vad detta kan leda till kan nämnas information som ges i ”Rundbrev nr 28” från EtiopienHjälpen. I denna information redogörs det för ett planerat kurscenter i Zwai avsett för fortbildning av evangelister. Enligt uppgift har ”stiftelsen” beviljat pengar till detta. Det anmärkningsvärda är att dessa planer uppenbarligen inte diskuterats i kyrkans styrelse. Relationen mellan kyrkans nuvarande teologiska utbildningscentrum, LTS i Asella, och detta nya kurscentrum, som båda kommer att ligga i Arsi-området, har inte heller behandlats.

EtiopienHjälpens stöd är i hög grad knutet till enskilda personer. Även om dessa personer är helt pålitliga och tillförlitliga så är detta tillvägagångssätt olyckligt, framför allt av det skä­­let att det måste vara hela kyrkans styrelse som har ett samlat ansvar för allt arbete inom kyrkan. Att på detta sätt gå förbi både kyrkans styrelse och kyrkans centralkontor bidrar i hög grad till att undergräva dessa institutioners auktoritet. Denna problematik har flera gånger påpekats från ELM-BVs sida vid kontakter med företrädare för EtiopienHjälpen. Vår förhoppning är att denna dialog skall fortsätta, fördjupas och leda till samsyn.

Som vi ser det, måste auktoriteten hos både kyrkans styrelse och kyrkans centralkontor snarast återupprättas. Med anledning av detta kommer vi från ELM-BV:s sida att begära att få ha konsultationer med kyrkans styrelse och med representanter för kyrkans centralkontor så snart som möjligt. Vårt huvudbudskap vid dessa konsultationer kommer att bli att ELM-BV:s fortsatta stöd förutsätter en sammanhållen kyrka, där konstitutionens olika delar samt ledningens auktoritet respekteras. Vi kommer också att starkt förorda att kyrkan tar initiativ till konsultationer med och mellan samtliga organisationer som på ett eller annat sätt samarbetar med EELC.

Avslutningsvis vill vi understryka att ovanstående är skrivet i omsorg om EELC, som vi bör ha i åtanke i våra förböner! Låt oss inte glömma att om inte Her­ren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves.

 

Carlåke Söderlind Missionssek.

Bengt Hjort Ordf

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan