Jesus är vägen, sanningen och livet, Joh 14:6

Jesus gör oerhörda anspråk, anspråk som ingen annan gjort. Och det är inte tomma ord – det gäller våra liv!

 

Vilka djupa brunnar! Vägen, Sanningen och Livet är tillsammans med t.ex. verkligheten och lyckan outgrundliga storheter. Orden innehåller så mycket! Lägg märke till att de står i bestämd form, vilket ger en exklusiv betydelse; sanningen (den enda) – inte bara sanning eller en sanning bland andra sanningar.

Så vitt jag vet har ingen annan av historiens betydelsefulla visionärer sagt så om sig själv. Varken Buddha, Muhammed eller Konfucius. Inte heller Moder Theresa, Mahatma Gandhi eller Nelson Mandela. De har haft en övertygelse om vad som är sant och rätt och pekat på den, men aldrig sagt ”Jag är sanningen”. Jesus Kristus däremot har sagt att han är vägen, sanningen och livet. Man kan lugnt konstatera att Jesus har en enastående hög uppfattning om sig själv. Han ställer sig själv i centrum på ett sätt som saknar motstycke i historien.

Orden i sig känns moderna. Också vi använder dem ofta i bestämd form, t.ex. på löpsedlarna: ”Vägen till framgång, Sanningen om svenskarna, Det här är Livet”. Därför förstår nutidsmänniskan nog ungefär vad Jesus menar när han använder dem. Han är vägen till himlen, hans undervisning är sanning, han har svaret på frågan om livets mening. Men de här förklaringarna är långt ifrån uttömmande, vi behöver se orden i det bibliska sammanhanget för att förstå mer.

 

Vägen

Människors vägar

Vägar har alltid varit viktiga. Redan på kung Salomos tid byggde israeliterna vägar med hållfast beläggning. Vägen genom landskapet får i Bibeln ofta bli en bild av människans livsvand­ring. Det finns många sätt att leva, men typiskt för människan är att hon inte klarar att hitta den rätta vägen. Vi känner inte ”Fridens väg”. Så man kan säga att människan lämnad åt sig själv – även om hon har det hyfsat bra i jordiskt avseende – är en vandrare i ödemarken, utan karta och med trasig kompass. I en sådan situation skulle väl var och en sucka: tänk om jag mötte en person som hittar vägen…

 

Guds väg

Guds vilja med människans liv beskrivs som Guds väg. De längtande ber om att Gud ska leda dem på sina vägar och lära dem sina stigar. Och Gud för dem till gröna ängar och vatten där de finner ro. Hos en av profeterna berättas det hoppfullt om en väg som i framtiden ska banas av Gud: ”En banad väg, en färdväg skall gå fram där … Den som vandrar den vägen skall inte gå vilse, även om han hör till de okunniga.” En verkligt god väg alltså, gjord för de vandrare som inte är särskilt duktiga på att ta sig fram. Detta handlar om trons trygghet.

 

Målet

När Jesus säger att han är vägen har han just talat om sin Faders hus. Det finns alltså ett himmelskt mål. Jesus för vandraren ända fram oavsett dennes begåvningar. Jesus säger inte: Låt oss bygga en väg tillsammans! Vägen är färdig, röjd, grävd och framsprängd. En trygg väg, där man redan anar målets skönhet även om man har flera kilometer kvar att vandra. Som troende kan man inte acceptera devisen ”Resan är vägens mål”. Det perspektivet är för kort.

 

Sanningen

Obekväm?

Människan befinner sig inte i sanningen. Det berättas i evangelierna att människor inte ville tro på Jesus just för att han sa sanningen. I det sammanhanget kan man tänka sig sanningen som en stark ljuskägla som människor helst drar sig undan. Mörkret som döljer dem blir då en bild av falskheten, lögnen, egoismen.

 

Sanningen om vem Gud är

Men Jesus är mer än en sanningssägare. Han är Sanningen. På Jesu tid stod Sanningen som filosofiskt begrepp för det verkliga varandet. Sanning hör alltså ihop med bestående existens. Den värld vi ser omkring oss är föränderlig, allt förgås och är alltså inte sant. Så tänkte också de gamla grekerna. Som kristen kan man tillämpa denna definition av sanning på Jesus. Den stämmer med Bibelns gudsbegrepp om den ende sanne Guden som är av evig­het. Men det finns ytterligare en aspekt som är ännu viktigare: Jesus är den som är sänd till oss människor för att visa sanningen om vem Gud är.

 

Sanning och godhet

I Bibeln innebär sann också trofast och pålitlig. När Gud och människor ingår förbund med varandra, visar det sig att Gud står orubbligt fast vid det han lovat. Han sviker inte. Han är sann. Människorna viker av och är orättfärdiga – saknar färdighet i att göra det som är rätt – medan Gud förblir sann därför att han är rättfärdig. Sanning är alltså inte ett neutralt ord utan förknippat med det yttersta goda, Gud själv.

 

Korset talar sanning

”Jag är sanningen” betyder alltså oerhört mycket. Jesus står där mitt bland oss människor och är Guds rättfärdighet, kärlek och eviga väsen. Då är också hans ord sanna, hans löften fullständigt orubbliga och hans vilja angående oss innerligt god. Hans gärningar förkunnar också sanningen. Han uppsöker de utstötta, botar de sjuka, han dömer rätt. Hans död på korset och hans uppståndelse predikar sanningen om Guds kärlek till oss.

 

Mot relativismen

Nu för tiden säger filosoferna gärna att allt är relativt, sanningen också. Pilatus retoriska fråga ”Vad är sanning?” ekar i den pessimistiska postmoderna människans öron. Och hon svarar att ingen kan höja sig över mängden och säga: Detta är sanning. Desto starkare blir då Jesu ord: Jag är Sanningen.

 

Livet

Det ska va gott å leva…

Livet är Guds gåva och att leva betyder att vara full av livskraft, att njuta av livets intensitet, styrka och utvecklingsmöjligheter. Den känslan återfinns hos de flesta barn, men hos få vuxna.

Vuxenlivet är för många fullt av besvikelser och gammal tråkig rutin. Kanske är det därför barn väcker en sådan fascination. De är trygga i sig själv, nöjda. Så vill Gud att alla ska ha det. Livet är Guds gåva och det är ämnat att levas i gemenskap med honom, även efter syndafallet. Gud upprättar och ger livsmod. I Bibeln är ett liv utan Gud så att säga mot livets idé.

 

Himmelriket tillhör barnen

Vi erbjuds ett liv som på många sätt är som det lilla barnets. Till bilden av att födas på nytt, som Jesus använder för att förklara för en vuxen, skriftlärd, hör ju att man efter födseln är mycket liten men trygg i sin mors famn. Jesus är Livet. Han möter oss med det nya livet.

I tron på Jesus återkommer den bibliska livsglädjen, meningsfullheten, framtidstryggheten.

 

Evigt Liv

Livet segrar över döden då Jesus uppstår. Aposteln Paulus poängterar att en av oss människor  har uppstått – Jesus var ju sann människa och sann Gud – och att han uppstod som förstlingen, det vill säga den förste i en stor skörd. Här öppnas oändliga perspektiv. Jesus banar väg till det eviga livet.

 

Tack för tydligheten, Jesus!

Jesus sätter sig själv i centrum. Han är mycket tydlig i sina exklusiva anspråk, så tydlig att han inte kan missförstås. Men detta är enbart positivt! (Trots att många inte gillar sådant tal.) Tänk om ingen hade trätt fram med anspråket på att vara vägen till Gud, sanningen om Gud och livet med Gud! Då hade vi varit fattiga.

Thomas Nilsson

Åhus

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan