Tack vare Jesus!

Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.
UR 1 KOR. 1:26–31

ÄNNU KALLAR GUD människor till sitt rike, genom sin Helige Ande och sitt Ord. Kallelsen går ut till den värld som inte känner Gud. ”I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns ej plats för Gud” (Ps. 10:4). Det högmodiga strävandet efter berömmelse i denna världen kan ta sig olika uttryck. Stärkt ekonomisk ställning ger den ena människan makt över den andra. Intellektuella förmågor, som Gud gett som en gåva att förvalta till medmänniskors bästa, används till att nå en maktposition. Det kan ske på arbetsplatsen eller inom politiken, men strävandet efter berömmelse kan också ta sig uttryck i våra egna hem.
Denna strävan efter att nå berömmelse, framgång och lycka sker ofta på bekostnad av våra medmänniskor. Ofta leder det till besvikelser. En arbetskamrat som fick en stor motgång i arbetet uttryckte det så: ”Det finns ingenting säkert i denna världen.” Ingen tröst, bara ett kyligt konstaterande. Sådan är verkligheten för den som söker berömmelse på världens vis.

NÄR GUD KALLAR till sitt rike är det för att människan ska slippa egna strävanden och få all sin berömmelse i Herren. Budskapet om Jesus Kristus som korsfäst står emellertid i våldsam kontrast till vad som anses för vishet och styrka i denna världen. När kallelsen till Guds rike går ut uppfattas det av de flesta som dåraktigt, svagt, oansenligt, föraktat, ja rent nonsens.
Budskapet om att Jesus dog för våra synders skull på ett kors och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull väcker anstöt. Ändå är det denna korsets dårskap som Gud utvalt att bli till frälsning för dig och mig. Eftersom ”världen i sin visdom” inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom korsets dårskap frälsa dem som tror (jfr 1 Kor. 1:21). När Gud förklarar den rättfärdig som tror på Jesus så blir allt mänskligt beröm uteslutet. Så låter Gud de visa och starka stå där med skam.
GUD HAR utgett sin egen Son för att vi skulle bli fräls-ta. Han såg att vi behövde en fullkomlig Frälsare, så inkrökta i egen berömmelse som vi är av naturen. Gud har utvalt Jesus Kristus till att vara allt vi behöver: vår vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Hos Jesus får vi slippa sträva efter egen berömmelse.
Vi slipper sträva efter den vishet som världen eftersträvar, och som ofta utövas på bekostnad av våra medmänniskor. Jesus är vår rättfärdighet, vår fullkomlighet och vår ställföreträdare inför den Helige. Jesus är också vår helgelse för tid och evighet. När det brister i våra egna liv och Guds Ord avslöjar vår synd får vi hålla fast vid att Jesus först och sist är vår helgelse.
Jesus är också vår återlösare, ja, han har köpt oss fria från synden, döden och djävulen med sitt eget blod när han dog för oss på korset. Låt oss tacka Gud för allt detta och berömma oss i vår Frälsare Jesus Kristus.

Bön: Tack, käre Frälsare, för att jag får berömma mig av dig och vad du har gjort för mig. Tack för att du är min vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Amen.

Johan Åström, konsult och ELM-predikant, Göteborg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan