Växande kyrka i ny struktur

Årsmötet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya hölls den 15–17 januari i Matongo. En ny struktur har till syfte att decentralisera beslutsfattandet. Hur detta sker regleras i en ny konstitution, som behöver fortsatt bearbetning. Förhållandet till BV behandlades ingående, och diskussionen resulterade i ett försoningsbrev.

Vad händer i Kenya egentligen?

Årsmötet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya hölls den 15–17 januari i Matongo. En ny struktur har till syfte att decentralisera beslutsfattandet. Hur detta sker regleras i en ny konstitution, som behöver fortsatt bearbetning. Förhållandet till BV behandlades ingående, och diskussionen resulterade i ett försoningsbrev.

Årsmötet föregicks av sammanträde med kyrkans centralstyrelse. Då utsågs de fyra första kontraktsprostarna. Tre kandidater nominerades till val av vice biskop.

På kvällen hölls inledningsgudstjänst till årsmötet. Nattvardsfirande var i år inte möjligt, p.g.a. brist på nattvardsvin. De två dagarnas förhandlingar inleddes sedan med bibelstudier av Arve Myra. Han behandlade 1 Petr. 1:3-14 och betonade särskilt Ordet, pånyttfödelsen och hoppet i Kristus.

 

Färre delgater

Antalet delegater i detta årsmöte är hälften mot tidigare. Enligt den nya konstitutionen sänder varje distrikt sin distriktsledare, som är präst, samt tre valda delegater. Det betyder närmare hundra delegater inklusive centralstyrelsens ledamöter. Ett par luo-distrikt hade enbart sin distriktsledare. Omkring femtio åhörare var med.

Efter inledande formalia framfördes hälsningar från de fem samarbetsorganisationerna. Protokoll lästes upp och godkändes.

 

Försoningsbrev

Därpå följde en presentation av budgeten för 1997. Eftersom BV:s kolumn för bidrag var tom kom debatten om orsakerna. Under en och en halv timme diskuterades detta; ledningen gav en tillbakablick på händelseförloppet, BV:s missionsrepresentant Kerstin Nilsson gjorde klargörande inlägg. Delegaternas inlägg var många och ivriga. Diskussionen mynnade ut i att man tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att skriva ett brev till BV, med kopia till Dr Rune Imberg, och be om förlåtelse för kyrkans agerande och i försonliga ordalag uttrycka förhoppningen om ett fortsatt gott samarbete med BV. Brevet skrevs, lästes upp och godkändes av årsmötet.

 

Fortsatt växt i kyrkan

Biskop Nyamwaro inledde sin rapport med Ps. 105:1-6. 1996 var ett händelserikt år då kyrkan valde och installerade sin första biskop. Konsultationer har hållits och sammanträden har skett med såväl LWF som Missouri Synoden. Av den statistiska redogörelsen framgick bl. a.: vuxendöpta:1 349, barndöpta: 2 929, från andra kyrkor 149 personer. Detta innebär en ökning med 4 427 medlemmar, en ökning nästan lika stor som hela Bibeltrogna Vänner i Sverige. ELCK har nu 64 094 medlemmar.

 

700 heltidstjänster

I redogörelsen från centralstyrelsen rapporterades större händelser som den nya administrativa indelningen med fyra storkontrakt och därmed förändrade enheter av förtroendevalda, invigningen av skolor och rapport om ett 20-tal personer som har utbildningsstipendier både i Kenya och utomlands. Där gavs också aktuella uppgifter om antalet anställda.

Den ekonomiska rapporten presenterades av kyrkans kamrer, John Michoro. Rapporten visar en omsättning på drygt 7,5 millioner shillings (1 miljon SEK), men ger ingen större klarhet i den ekonomiska helhetsbilden. Revision saknades. Årsmötet beslutade att en sådan ska ske snarast med extern revisor och att ett extra årsmöte ska hållas när revisionen är klar. Ett par ekonomer från LEAF:s huvudkontor i Finland var närvarande. De betonade vikten av detta och påpekade att oklarheter kring den nya konstitutionen snarast måste lösas. Konstitutionen ska behandlas vid samma extra årsmöte.

 

Rapporter från verksamhetsområden

Nytt för i år var att storkontrakten, inte distrikten, framförde rapporterna från församlingsarbetet. Här gavs redogörelse för distrikt, församlingar och predikoplatser; statistik, kollekter och ”harambee” (större kollektdagar); utmärkande drag som pionjärarbete, sociala projekt och besök av gäster, körer, etc.

Ledarna för kyrkans huvudavdelningar, Hälso- och Sjukvård, Skola- och undervisning, Kvinnoarbetet, samt Informations- och studioarbetet, gav intressanta rapporter, som visar hur stort och omfattande ELCK-arbetet är.

Rektorn för MLTC redogjorde för ett dramatiskt år med strejk, lärarbrist, och inställda kurser. Rektorn vid OLDC rapporterade om undervisning trots få lärare och stor brist på inkomstsidan. Andra projekt presenterade sina verksamhetsår. En del avbrott i förhandlingarna gjordes. På torsdagskvällen var strömmen borta. På fredagseftermiddagen drog ett orkanartat oväder fram och regnets smattrande på kyrkans plåttak gjorde allt tal ohörbart. I pauser för måltider, för te etc. tog delegaterna vara på tiden för ”korridorsamtal” eller rättare sagt friluftssamtal, ute i den friska luften med blå himmel, solsken och en lätt fläkt genom blommande grönska.

 

Val

Årsmötet gav förnyat förtroende för generalsekreteraren Daniel D. Mundia att inneha tjänsten ännu en period.

För första gången skulle vice biskop nu väljas. Efter det att två av de tre nominerade avsagt sig, utsågs sittande, tidigare vice ordföranden Luke Ogello till vice biskop för en period av fyra år.

Ledamöterna till centralstyrelsen valdes. Varje storkontrakt hade sina förslag till två representanter. Därtill valdes en präst, en evangelist, två missionärer, varav Paula Söderlind blev en, och två suppleanter. Jämfört med tidigare är antalet röstande ledamöter i centralstyrelsen halverat till 15, vilket är mera lätthanterligt. Som tidigare deltar de fem missionsrepresentanterna. Förändringen ligger i linje med den nya strukturens syfte att decentralisera beslutsfattandet.

Årsmötet avslutades med psalmen”Res i frid” och Herrens välsignelse.

Ann-Mari Wiberg

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan