MBV:s ÅRSMÖTE 1997

Med Guds nåd kunde MBV:s årsmöte hållas programenligt. De offentliga mötestillfällena erbjöd rik uppbyggelse med tydlig predikan av lag, evangelium och förmaningens ord samt sång, såväl unison som av den lokala ungdomskören Grundton jämte Fridhemskören – en manstark, tillrest grupp. Roseniusföreningens samkväm på Ersta Café blev en minnesvärd fest. Kollekterna uppgick till 39 777 kr. De enskilda förhandlingarna hölls i god, kristlig anda. Särskilt dryftades tre gemensamma bekymmer: situationen inom ELCK, den inhemska kyrkofrågan och MBV:s ekonomi. Tre angelägna böneämnen! 103 röstberättigade ombud deltog i årsmötesförhandlingarna. Med 92 godkända röstsedlar utföll styrelsevalet så, att Nils-Göran Nilsson fick 90 röster, Thomas Nilsson 87, Paul Andersson 56 och Bo-Göran Fjällström 56 röster. Dessa fyra återvaldes. Gunnar Åström erhöll 48 röster, Göran Ask 30 och Martin Burman 1 röst.

Till suppleanter i styrelsen återvaldes Anders Bengtsson och Jens Lunnergård.

Revisorer: Erling Hansson och Sven-Inge Svensson; revisorssuppleanter Olle L. Nilsson och Jörgen Nilsson.

Valberedningen 1998 fick följande utseende: För Götaland: Göran Johansson, Lena Bengtsson; för Svealand: Kjell Andersson, Stig Einarsson; för Norrland: Rune Fjällström, Lars Hansson. Ordförande och sammankallande: Thomas Nilsson. Revisorer för Fridhem: Nils-Olof Fridolfsson och Karl-Gunnar Sandström; ersättare: Thomas Andertun.

Vid konstituerande sammanträde med MBV:s styrelse omvaldes Nils-Göran Nilsson till ordförande och Ingemar Helgesson till v. ordf. Till sekreterare för mission i Sverige valdes Bengt Larsson och för mission i andra länder Roland Gustafsson (v. sekreterare Thomas Nilsson resp. Carlåke Söderlind).

I styrelsens arbetsutskott ingår: Harald Waldemarson, Ingemar Helgesson, Nils-Göran Nilsson, Jan Jämstorp och Paul Andersson. Suppleanter: Eric Malm och Bo-Göran Fjällström.

Adjungerad till arbetsutskottet är också Paul Otto Kjøller från ELM i Danmark. I skriftgranskningsutskottet ingår: Bo- Göran Fjällström, Bengt Hjort, Börje Karlsson och Eric Malm.

I styrelsen för BV:s Fond för Hjälpverksamhet ingår: Axel Bjärslinde, Ingemar Helgesson och Nils-Göran Nilsson. Suppleant: Bengt Hjort.

I styrelsen för Missionsgården Strandhem ingår: Jan Jämstorp och Kristina Selander.

Suppleant: Eskil Engström.

I styrelsen för Missions- och Ungdomshemmet Fridhem ingår: Paul Andersson, Martin Burman, Lars-Göran Brandt, Claes Johansson och Rolf Smetana. Suppleanter: Rune Fjällström och Carlåke Söderlind.

I BV:s Missionsråd: Bengt Larsson och Bengt Hjort. Suppleant: Carlåke Söderlind.

Miss. sekr.: Roland Gustafsson och Per-Martin Hjort är föredragande i rådet.

I BV:s Ekonomiutskott ingår: Axel Bjärslinde, Nils-Göran Nilsson och Harald Waldemarson. Suppleant: Thomas Nilsson.

Kassaförvaltare: Ingegerd Johansson.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan