Missionsnytt

MISSIONSHÖGTID I VÄRMLAND

Söndagen den 14 december 1997 blev en minnesvärd missionshögtid i Östmarks kyrka i Värmland, då makarna Carina och Johnny Bjuremo, med barnen Julia, Simon och Johanna, avskildes för missionstjänst i Eritrea. Gudstjänsten leddes av kyrkoherde Hans Lass. Johnny Bjuremo predikade över dagens evangelietext från Matt.11:11‒19, om det vägröjningsarbete som Johannes döparen fick utföra i syfte att bereda människors hjärtan att kunna ta emot Jesus, Frälsaren.

MBV:s ordförande Nils-Göran Nilsson ledde avskiljningsakten och utgick från orden i Ps. 25:8: ”Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.” Det ställdes sedvanliga frågor till missionärskandidaterna med avseende på den förestående tjänsten i Guds rike, vilka besvarades jakande av såväl Carina som Johnny. Herrens bön bads gemensamt och den aronitiska välsignelsen lystes under handpåläggning över dem.

Flera minnesord lämnades av närvarande styrelseledamöter, missionssekreterarna, resesekreteraren, Herbert Bjuremo och kyrkoherden Hans Lass.

Högtiden i kyrkan avslutades med nattvardsgång, där kyrkoherden och Johnny Bjuremo officierade. Vid det påföljande samkvämet i församlingshemmet hälsade Lars Einarsson välkommen med orden från Ps. 118:24: ”Detta är den dag som Herren har gjort; låt oss på den jubla och vara glada.”

Uppoffrande missionsvänner från såväl Värmland som övriga delar av landet hade på olika sätt bidragit så att en välsmakande lunch kunde serveras.

Hälsningar och minnesord framfördes till familjen Bjuremo och sång uppsteg till Herrens ära. Nils-Göran Nilsson avslutade samkvämet med att läsa Ps. 121. Kollekten till MBV:s mission inbringade 8 585:–.

 

MISSIONSHÖGTID I GÖTEBORG

MBV:s styrelse har i nära samråd med de kallade missionärerna Olof Göransson och Johnny Bjuremo under en längre tid diskuterat och bearbetat frågan om tänkbar prästvigning i Sverige inför förestående missionstjänst i Etiopien och Eritrea. De båda teologie kandidaterna har p.g.a. sin bibel- och ämbetssyn inte getts möjlighet att i sina respektive stift, Göteborg och Karlstad, få löfte om prästvigning. Frågan har diskuterats i Svenska kyrkans fria konsistorium och i samråd med biskop emeritus Bertil E. Gärtner. Samarbetskyrkorna i Etiopien (LCEt) och i Eritrea (LCEr) har också konsulterats. Dessa kyrkors ledning har nu bett biskop Gärtner att prästviga Olof Göransson och Johnny Bjuremo för missionstjänst i LCEt respektive LCEr, där pastorala uppgifter och åtaganden kommer att utgöra en viktig del av deras arbetsuppgifter. Biskop Gärtner har välvilligt ställt sig till förfogande och representanter från LCEt och LCEr kommer att delta vid akten, varför pastorerna Bahta Bezuamlak (president i LCEt) och Temesgen Temnewo (president i LCEr)

kommer till Sverige i mitten av januari. Missionshögtiden kommer att äga rum den 18 januari 1998 i S:t Pauli kyrka i Göteborg.

 

MISSIONSHÖGTID I STOCKHOLM

Om Gud vill får vi samlas till missionshögtid i Roseniuskyrkan i Stockholm söndagen den 25 januari 1998. Christina och Jan-Åke Johansson, med barnen Jane, Susanne, Karl-Henrik och Cecilia, kommer i samband med gudstjänsten kl.11.00 att avskiljas för missionstjänst i Etiopien. Det har under en längre tid varit svårt att få arbetstillstånd beviljade i Etiopien, men för makarna Johanssons del har processen nu fortskridit så långt att vi med tillförsikt kan se fram emot deras utresa under vintern.

 

PERSONALÄRENDEN

Sosso och Olof Göransson, med barnen Rebecka och Mirjam, som under det senaste halvåret varit i tjänst vid det teologiska seminariet i Asella, Etiopien, återkom till Sverige den 3 januari. De kommer under de närmaste månaderna att vistas i Sverige med bosättning på Strandhem, dels med tanke på den förestående prästvigningen i Göteborg och dels p.g.a. beräknad familjetillökning under våren.

 

MISSIONSOMBUD

Uppmaning till alla föreningar och vängrupper som understöder och samverkar med Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner: Välj missionsombud!

När ni håller era årsmöten, tänk då på att välja ett eller två missionsombud som kan representera er förening/ vängrupp vid olika missionsseminarier etc. Vi är övertygade om att sådana speciella kontaktpersoner på många sätt skulle kunna bidra till att vitalisera vårt gemensamma engagemang för missionen i utlandet.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan