Missionsnytt

ERITREA OCH ETIOPIEN

Den 12 december undertecknade Etiopien och Eritrea i Algeriets huvudstad, Alger, en fredsöverenskommelse som förhoppningsvis sätter punkt för den blodiga gränskonflikt som pågått i mer än två år och som krävt tiotusentals liv. Det har sedan eldupphöravtalet förhandlades fram i juni inte förekommit några som helst stridshandlingar längs den gemensamma gränsen. Fredsfördraget lägger bl.a. fast betingelserna för olika kommissioner, som ska demarkera den oklara gränsen, medverka vid fångutbyte och återbördande av flyktingar samt se över krigsskadeståndsfrågor. FN:s generalsekreterare Kofi Annan prisade fredsfördraget genom att säga: ”Det är en mycket uppmuntrande sak för Afrika att året slutar med denna fredsakt.”

Vi tackar Gud för att ”kungars hjärtan” i Herrens hand är som vattenbäckar, som han leder varthelst han vill, och vi ber att denna fred måtte gå på djupet och bli bestånde, så att de tidigare mycket goda förhållandena mellan länderna så småningom återupprättas.

Roland Gustafsson och Per-Martin Hjort gjorde i slutet av november och början av december på MBV:s styrelses uppdrag och på Svenska Missionsrådets bekostnad ett tvåveckors besök i Afrika. På väg till det av SMR och PMU arrangerade seminariet i Arusha, Tanzania (se s. 18) gjordes en kortare mellanlandning i Etiopien, för att de skulle kunna dels vara med om prästordination och kyrkoinvigning i Zwai (se s. 17), dels sammanträffa med kyrkoledare och missionärer.

Jens Aage Nielsen ankom den 22 december 2000 till Danmark för ledighet i samband med jul- och nyårshelgen. Enligt överenskommelse återvänder han till Etiopien den 19 januari 2001 för ytterligare några månaders tjänst som MBV:s representant i LCEt.

KENYA

4–6 december hölls på Chesinende bibelcenter s.k. konsultationer mellan ELCK och dess fem understödjande missionsorganisationer. Värdskapet utövades detta år – på ett förtjänstfullt sätt – av ELCK. Samtalen präglades, enligt många erfarna deltagares samstämmiga bedömning, av en ovanligt god och försonlig anda. Till de saker som behandlades hörde kyrkans ekonomi på kort och lång sikt, revisions- och pensionsfrågor samt de förändrade roller som ELCK och dess understödjare har att spela i dag jämfört med för några år sedan.

Roland Gustafsson och Per-Martin Hjort kunde på förfrågan ge det lugnande beskedet att det inte är MBV:s avsikt att lämna arbetet i Kenya. Även om vi inte kommer att ha några missionärer i Kenya under den allra närmaste framtiden, är det vår bön och förhoppning att MBV även fortsättningsvis ska kunna stödja ELCK med de resurser och i de uppgifter som Herren Gud ger oss.

PERU

I Peru har det under hösten 2000 varit politisk turbulens. En högt uppsatt tjänsteman i president Fujimoris regering anklagades för mutbrott. Detta ledde så småningom till att president Fujimori flydde till Japan, hans föräldrars hemland. Till följd härav tillsattes fram till nästa val i april 2001 en interimpresident, den 64-årige Paniagua, en respekterad och erfaren f.d. minister, jämte en interimpremiärminister, den 80-årige Javier Perez de Cuellar, f.d. generalsekretare i FN.

Vi har anledning att rikta vårt tack till Gud för att han hållit sin hand över landet och skonat det från kaos. Låt oss be att han även i fortsättningen leder och beskyddar peruanerna från den korruption som riskerar att ödelägga land och folk.

Från arbetet i församlingarna i Chiclayo berättar våra utsända, Helene och Preben Koefoed-Jesperson, om två ungdomsledare, Carlos 16 år och Edinson 19 år, som varje helg är med om att ta ansvar för bibelstudiegrupper med något yngre tonåringar. Vi får vara med och tacka Gud för dessa båda unga män och be om att de ska utrustas för sina uppgifter och att Gud får leda dem i de val de måste göra för framtiden. Gud har försett församlingen i Las Brisas med en ny lokal. Be att församlingsmedlemmarna även i fortsättningen ska kunna arbeta tillsammans där.

Roland Gustafsson, Per-Martin Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan