Missionsnytt från MBV:s mission i utlandet

ERITREA

Per-Martin Hjort besökte Eritrea 6–16 februari och rapporterar:

Eritrea har nu åter fått fred. FN-trupper och FN-fordon sätter dock en markant prägel på stadsbilden i Asmara liksom på den eritreanska landsbygden. De unga soldaterna vid fronten väntas få återvända till sina hem och familjer närsomhelst, och man ber och hoppas att de många fördrivna, t.ex. de 25 000 i Harena, ett flyktingläger som jag besökte tillsammans med kyrkoledarna i LCEr, ska få återvända till sina boplatser i södra och sydvästra Eritrea.

Det febrila uppbyggnadsarbete som påbörjades i och med att Eritrea blev självständigt från Etiopien, men som avbröts i och med krigsutbrottet 1998, har sakta men säkert börjat återupptagas.

Verksamheten inom Lutherska Kyrkan har i stort sett kunnat fortgå i vanlig ordning. Dock har många av de unga i Asmara, liksom alla andra ungdomar, befunnit sig vid fronten. Undertecknad kunde tillsammans med ordföranden i LCEr, qeshi Simon Gebre Kristos, besöka flera avslutade projekt: klassrum till förskolor i Adi Abba Abdu, Adi Bezehannes och Quazén, ett bibliotek vid skolan i Adi Gaul samt den välbyggda och ändamålsenliga kyrkbyggnaden i Quazén.

Det var också på denna klassiska plats som LCEr höll sitt årsmöte. 27 delegater deltog i ett mycket välorganiserat och konstruktivt årsmöte, där man för andra gången i rad antog en för de Evangeliska (ECEr) och Lutherska kyrkorna (LCEr) gemensam konstitution, som utgör fundamentet för en strävan från ömse håll att – om möjligt – förena de båda kyrkorna som funnit sig ha identisk trosuppfattning. Evangeliska kyrkan i Eritrea, som är omkring tio gånger så stor som LCEr, deltog i årsmötet med två observatörer. Observatörsstatus hade också Bereket Yebio, som på de båda kyrkornas och dessas understödjande missionsorganisationers vägnar utför en organisationsstudie av LCEr och ECEr.

Vid de val som förekom omvaldes kyrkans president, qeshi Simon Gebre Kristos, för ytterligare två år, liksom kassören qeshi Tekeste Arku. I stället för ato Assefaw Gebre Medhin, som nu varit generalsekreterare i maximalt fyra år (och därför måste avgå ur styrelsen) valdes till denna post ato Girmay Misghinna.

Årsmötet avslutades den 11 februari med kyrkoinvigning och gudstjänst i Quazén. Per-Martin Hjort predikade inför en fullsatt kyrka tolkad till tigrinja av Bereket Yebio och Asmaraförsamlingens ungdomskör sjöng ett par för tillfället specialskrivna sånger under ledning av Barnabas Mebrahtu.

ETIOPIEN

Lutherska Kyrkan i Etiopien planerar att hålla sitt årsmöte i Zwai 23–25 mars 2001. Vi uppmanar er alla att komma ihåg årsmötet och LCEt i era böner!

KENYA

Söndagen den 11 februari samlades ett 80-tal missionsvänner på Åhus Missionsgård. Temat för dagen var ”Kenya i fokus”. Det förmedlades historiska tillbakablickar, aktuella rapporter från nyligen hemkomna missionärer samt tankar och visioner inför framtiden. Vi hoppas att i kommande nummer kunna presentera mer om missionen i Kenya.

Roland Gustafsson

Per-Martin Hjort

 

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Fil. 1:3–6.

MBV:s styrelse höll sitt första sammanträde för året på Åhus Missionsgård den 9–10 februari. Vi tackar först Gud för er, alla missionsvänner och trogna understödjare, eftersom ni varit med i arbetet för evangeliet och ber att ni även i fortsättningen under Ordets och Andens ledning troget skall hålla ut.

Vid sammanträdet presenterades ett preliminärt bokslut för det gångna året. Ännu ett år har Herren Gud sörjt för missionsverksamheten. Verksamheten har varit något mindre än planerat, och bokslutet visar att kostnaderna varit cirka två miljoner lägre än den av MBV:s årsmöte (1999) antagna budgeten. Ändå har ett underskott på över en halv miljon uppstått. Gåvogivandet har minskat med i runda tal 500 000 kronor.

–Hur har ekonomin ändå kunnat rulla vidare? frågar säkert många. Det beror på att medel som varit avsatta för andra ändamål har fått tas i anspråk – medel som alltså måste ”återbetalas”! Vi vädjar därför om frikostiga gåvor för att täcka det gångna årets underskott och för ett nytt verksamhetsår, som redan har påbörjats!

– När vi inte tycks komma att ha några missionärer i aktiv tjänst i Kenya under innevarande år, varför skulle jag då skänka pengar till missionen? undrar kanske mer än en. Vi får inte glömma att våra sammarbetskyrkor fortfarande är mycket beroende av ekonomiskt stöd från understödjande missionsorganisationer, däribland MBV. Evangeliet förkunnas av infödda evangelister och präster i LCEr, LCEt och ELCK och arbetet är inte förgäves. I Kenya döptes och upptogs över 7 000 nya medlemmar i ELCK under de nio första månaderna föregående år. Därför, kära missionsvänner, låt oss inte förtröttas att offra och att be skördens Herre att öppna nya dörrar för evangeliet och kalla, utrusta och sända arbetare i sin myckna skörd.

Tack för din gåva till missionsarbetet!

På uppdrag av MBV:s styrelse Harald Waldemarson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan