Kvinnor och män i ELM – tillsammans i Guds rikes tjänst

På de flesta områdena i dagens samhälle är män och kvinnor jämställda och har möjlighet att arbeta och verka inom många skiftande sysselsättningar. Också i ELM har kvinnor många viktiga uppdrag i styrelser och i undervisning. Men på minst en punkt skiljer man sig från flera andra kyrkor och samfund. Daniel Hermansson har ställt några frågor till missionsledare Erik Andersson och bett honom att förklara hur man ser på kvinnors och mäns uppgifter.

 

Hur kommer det sig att det inte finns några kvinnliga predikanter i ELM?

Människan är skapad av Gud, till hans avbild, och redan i sitt skapande gjorde Gud oss till kvinnor och män. Två kön som är skilda från och kompletterar varandra är ett grundmönster i skapelsen. Ensamhet är inte gott och kvinnan skapas som mannens hjälpare, vilket skulle kunna översättas ”den man inte klarar sig utan” (hebr. ’ezer’ används bland annat om Gud i Ps. 70:2). Mönstret skadas, liksom allt annat, när synden tränger in, men det upphävs inte och ska finnas i evighet.

Vi är som män och kvinnor olika och Bibeln beskriver att vi har olika uppgifter och ansvar i hem och församling. Bibelns tre allra första kapitel ger oss en grundläggande beskrivning av vilka vi är, av äktenskapet och vad som händer när synden kommer in. Första Korintierbrevet, Efesierbrevet och Första Timoteusbrevet är viktiga för att förstå roller och ansvar i det kristna livet.

Bibeln ger inte någon specifik instruktion om hur en kristen församling ska organiseras. Därför ingår det i missionsuppdraget att också ta ansvar för hur våra ordningar uttrycker den olikhet och ordning som Bibeln talar om. Det kan se olika ut i olika kristna sammanhang när det gäller rollfördelning mellan kvinnor och män, men varje försök att utplåna skillnaden mellan mannens och kvinnans uppdrag är mot Guds vilja.

Vilka roller och uppgifter ser ELM som reserverade för kvinnor respektive män?

Till predikanter kallar vi bara män eftersom predikanterna som förkunnare av Guds Ord har en ledar- och läraruppgift. När det gäller missionärer sänder vi både kvinnor och män, men också där endast män till prediko- och pastorsuppgifter. I ELM-BVs styrelse och personal verkar både män och kvinnor, men styrelsens ordförande, vice ordförande och lärorådets ledamöter ska vara män.

I de lokala ELM-grupperna tillämpar man den bibliska undervisningen på lite olika sätt. Några föreningar har en eller flera predikanter som tar ett överordnat andligt ledarskap, andra har ett särskilt föreningsråd. När ELM Örkelljunga vid sidan av styrelsen införde ett sådant råd med endast män uttryckte man att det var just för att ”förtydliga var läromässigt respektive praktiskt ledarskap ligger i föreningen. […]Föreningsrådet bär tillsammans med predikanterna det bibliskt föreskrivna ansvaret som tillfaller män och öppnar på så vis upp möjligheten för kvinnor att tjäna på alla andra sätt i alla styrelsefunktion, som mötesledare, initiativtagare med mera, utan att bli eller känna sig misstrodda.” Jag tycker det är en god modell (men inte nödvändigtvis den enda) för att både tydliggöra att man vill följa de nytestamentliga anvisningarna och samtidigt skapa frimodighet inför alla de övriga uppgifter och ansvar som behöver bäras av många medlemmar.

När det kommer till roller och ansvar i hem och familj vill ELM också förmedla god och själavårdande undervisning. Vi vill hålla fast vid att Gud skapade människan till kvinnligt och manligt och att äktenskapet är mellan en kvinna och en man (1 Mos. 2:24 och Matt. 19:1-6). I Efesierbrevets senare del lyfter Paulus fram hur ett kristet äktenskap kan få fungera i kärlek. Han lägger ett större ansvar på mannen. Jag tror att vi är många män som behöver be om förlåtelse för våra misslyckanden när det kommer till att leda och älska osjälviskt i familjen.

Men hur kommer det sig att kvinnor får undervisa på läger och på andakter men inte predika? Var drar man gränsen för när undervisningen är reserverad för män och hur motiveras detta?

När vi försöker tillämpa den undervisning Bibeln ger behöver vi hitta en modell som är sammanhängande. Det har inneburit att vi haft endast manliga predikanter och endast män i ELM-BVs styrelse. På senare tid har både omgivningen och vi själva förändrats och vi har behövt arbeta ytterligare med frågorna. Det ledde bland annat till att ELM-BV inrättade ett läroråd vid sidan av styrelsen som därmed öppnades också för kvinnor. En annan förändring är att ELM för allt fler medlemmar fyller funktionen av församling. Det gör att ELM-gemenskaperna behöver möta fler behov än tidigare och nya frågor dyker upp. En tredje förändring är den som skett i Svenska kyrkan där många, i strid med Bibeln, strävar efter att bortskaffa det specifikt manliga respektive kvinnliga i hem och församling.

Vi behöver alltså kontinuerligt arbeta med frågorna om hur vi gestaltar det Gud vill med våra liv och gemenskaper. Med endast manliga predikanter och med en tydlighet i att det yttersta andliga ledarskapet i våra kristna gemenskaper vilar på männen tror jag vi gör det. Vid andra samlingar än gudstjänsten, som en ungdomssamling eller i vissa lägersammanhang, kan också kvinnor undervisa, förutsatt att de är rustade för det och vill följa Bibels undervisning om rollfördelningen i kyrkan.

Varför har Gud valt en rollfördelning med mannens som andlig ledare?

Bibeln svarar inte alltid på våra varför-frågor. Men den pekar på ordningen när människan skapades (mannen först) och föll (kvinnan först), och att mannen är kvinnans huvud, liksom Gud är Kristus huvud. Det är svar som provocerar, åtminstone mig, men jag får lita på att den Gud som älskar mig och vill mig väl vet vad som är bäst också när det gäller ansvarsfördelning mellan man och kvinna.

Är jämställdhet en prioriterad fråga för ELM? Hur arbetar ELM för jämställdhet?

Högsta prioritet för ELM är att människor lär känna Jesus, får ta emot förlåtelsen för sina synder och lever i gemenskap med Jesus här och i evighet. Det är – hoppas jag – det allra viktigaste för oss. Men ofta innebär omvändelse till kristen tro också förnyade värderingar som kan ta sig uttryck i att förtryck upphör, skadade relationer helas och en biblisk syn på kvinnligt och manligt återupptäcks. När jag arbetade som missionär i Peru fick jag se flera exempel på hur hela familjer förvandlades, missbruk och misshandel fick sitt slut, när man kom till tro på Jesus.

Som arbetsgivare är det viktigt för ELM att anställda kvinnor och män arbetar på samma villkor och som missionsorganisation ser vi att kvinnor ofta varit mer villiga att följa Herrens kallelse till uthålligt tjänst för honom.

Daniel Hermansson
Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan