Författare: Alfred Ingmår

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, den moderna teologin och Bibeltrogna Vänner

AMYTHOS • Redan 1912 lämnades i Nya Väktaren en redogörelse för och bakgrund till vad som timade 1909–1911 när Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (nuvarande Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner) bildades och vilka personer och frågor som då stod i centrum. Det gjordes i en serie artiklar eller kapitel med den sammanhållande titeln Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, den moderna teologin och Bibeltrogna Vänner. Som författare anges ”Amythos”, pseudonym för Axel B. Svensson, en av huvudpersonerna. Samtliga nio kapitel finns tillgängliga på nätet under adress: logosmappen.net/uppbyggelse/bocker/efs-bv. Här följer kap 3 i skildringen.

Får och getter – predikan på Domsöndagen

JOHAN GREDENIUS • Domsöndagens budskap kan vara förknippat med obehag och mörka känslor. Men det utgör flera bärande balkar och väggar i den kristna troslärans hus. Jesu kända liknelse om får och getter som skiljs åt på den yttersta dagen rymmer både eftertanke, hopp och tröst. Vår skribent och predikant heter Johan Gredenius och har själv domarerfarenhet.

Predikarens uppgift – en vädjan till präster och predikanter

AXEL B SVENSSON • Under hela sin livstid var Axel B Svensson ELMs, eller BVs, förgrundsgestalt. Han var en gärna hörd predikant, diktare och flitig skribent i olika fora inklusive det egna organet Nya Väktaren. Han skrev återkommande om predikan och predikanten. Flera av hans artiklar i sådant ärende publicerades i en skrift som utkom på BV-förlag 1990, Predikan i anda och sanning – ett urval essäer om kristen förkunnelse. Vi har tidigare publicerat en av artiklarna som ingår i skriften och här följer en annan, som först gick i tryck 1942. Den påminner om perspektiv i predikan som tunnats ut och riskerar att ytterligare försvagas utan bättring.

Evangeliet till turkarna – utmaningar och behov

ANKER BIRK NIELSEN • Den nation som gränsar till Europa i sydost är mind­re än hundra år gammal. Men det turkiska folket och dess nationella identitet är äldre än så och identiteten sitter djupare än man kunde förvänta med tanke på landets korta historia. Den nationella stoltheten är också starkt knuten till islam. På Luthers tid kallades muslimen för ”turken” – som ständigt hotade Europa. Turkarna är fortfarande ett onått folk – även om det var till deras område Paulus först kom med evangeliet. Vilka är förutsättningarna för att i dag nå detta folk med evangeliet? Författaren skriver om detta i en artikel på danska först publicerad i e-tidskriften e-Missio, årgång 3.*

Guds försyn i Lina Sandells sånger

EGIL SJAASTAD • Den svenska väckelserörelsens främsta sångförfattarinna Lina Sandells sånger sjungs fortfarande. De blir alltjämt föremål för studier, artiklar och böcker. Några av hennes sånger handlar om Guds goda omsorg om sina barn under livets skiftande omständigheter. Gud förser sina barn med allt vad de behöver. Detta ämne i hennes sånger har docenten Egil Sjaastad, Norge, behandlat i en längre artikel som vi med vederbörligt tillstånd publicerar i översättning från norskan. Artikeln har ursprungligen varit publicerad i Tidskrift for sjelesorg.

Det allmänna prästadömet – hos Luther, Rosenius och i vår tid

PER RUNESON • ”Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap.” Orden ovan ur Första Petrusbrevet (2:9) är välkända, men vad betyder de? Luthers undervisning om ”det allmänna prästadömet” visar att vi som kristna får mycket stora befogenheter genom vårt dop, och hela lekmannarörelsens auktoritet vilar på denna lära. Men vad skriver Luther
egentligen om det allmänna prästadömet, och vad betyder det för oss idag? Och hur resonerade Rosenius och den väckelsetradition som ELM är sprungen ur?

Relationen mellan mission och kyrka

ROLAND GUSTAFSSON • ELM-BV har som missionssällskap ett uppdrag att verka för Kristi rikes tillväxt även utanför Sveriges gränser, framförallt genom att sända missionärer. Någon särskild strategi för att skapa kyrkor i missionsländerna har inte funnits. Det har emellertid med tiden blivit naturligt att missionen också bidragit till framväxten av en kyrka i missionslandet. Den relation mellan mission och kyrka som så uppkommer är inte okomplicerad – vare sig i teoretiskt eller praktiskt hänseende – utan väcker frågor. De aktualiseras och diskuteras i artikeln med särskilt fokus på arbetet i Peru.

Teorier om universums uppkomst – en kritisk granskning

KRISTER RENARD • Vetenskapen gör anspråk på sanning. Men den bygger på vissa antaganden. Det ville positivismen aldrig medge. Vetenskapen har också andra begränsningar. Dess metod är endast lämpad för utforskning av vissa delar av tillvaron och av vissa aspekter av andra delar. Verktyget måste användas på rätt sätt. Denna artikel är ett försök att bedöma påståenden om världens begynnelse som i vår tid görs i vetenskapens namn och med sanningsanpråk.

Islam i Etiopien – utmaning eller hot?

HANNA-KARIN STARK-HECHAMO • Islam har nyligen kommit till det ”kristna” Sverige och Europa. Det kan upplevas som hotfullt av många – även av kristna. Det kan naturligtvis också tas som en utmaning. I ett missionsland som Etiopien är den muslimska närvaron inte någon nyhet. Vad säger oss den erfarenheten?

ELM Syds förhistoria – en väckelses idéer och allianser

CHRISTINA NILSSON • ELM-BVS Historia sträcker sig längre tillbaka än till 1911 när Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner bildades. Hur ser den historien ut? Med tiden försvagas minnet och det kan vara på sin plats med en återblick. Särskild anledning till det finns med hänsyn till att det i år är 150 år sedan Nordöstra Skånes Missionsförening, som 2005 uppgick i ELM Syd, bildades.