Författare: Lars-Åke Nilsson

Mission i evangelierna

LARS-ÅKE NILSSON • Kallelsen till missionsarbete är helt fundamental för en missionsrörelse som ELM. Men i en tid av betoning av tro på personlig sanning och skepsis i förhållande till alla former av objektiva anspråk, ”intolerans” och kolonialism finns anledning att återvända till källorna och ställa frågan om vad Bibeln – och särskilt evangelierna – verkligen säger om mission. Är evangeliet verkligen till för alla folk? Är det ens till för oss hedningar? Artikeln har tillkommit som en del i en serie lektioner i en kvällsbibelskola i ämnet mission under våren 2019 och läses lämpligen med bibel i hand.

Kristi återkomst, domen och uppståndelselivet

LARS-ÅKE NILSSON • I Begrunda nr 2-2015 finns en artikel av Lars-Åke Nilsson, ”I väntan på Kristi återkomst”. Vi följer upp artikeln genom att här låta författaren avhandla även Bibelns undervisning om Kristi återkomst, domen och det liv som väntar efter de dödas kroppsliga uppståndelse. Det är ett underbart hopp som tecknas.

I väntan på Kristi återkomst

LARS-ÅKE NILSSON • Bibeln talar om olika tidsåldrar. Det gamla förbundets tid utmärktes av Guds löften till Abraham och väntan på att dessa löften skulle uppfyllas – slutligt genom Messias, Herrens smordes, ankomst. Väntan blev så lång som två tusen år. En ny tidsålder bryter in med Jesus, som är ”Messias, Herren”. Han har lovat att han efter sin uppståndelse och himmelsfärd ska komma tillbaka. Det är i den tidsåldern vi lever – i väntan på Kristi återkomst.

De två rikenas sista tid

LARS ÅKE NILSSON • Efter den store kung Salomos tid följer splittring, avfall och deportation. Riket delas och många kungar och profeter passerar revy. Det är inte alltid lätt att se den röda Messiastråden eller att placera in rätt profet i rätt tid och rike. Vi har därför bett bibellärare Lars-Åke Nilsson att hjälpa oss att se linjerna och göra kopplingarna mellan Gamla testamentets historiska och profetiska bibelböcker under denna tid.

Kärt barn har många namn – om kyrkan i Bibeln

LARS ÅKE NILSSON • Många olika uppfattningar finns om kyrkan och vad den ska vara bra till. Redan Luther hade anledning att betona att kyrkan inte syftar på en byggnad utan är ett annat namn på den inbördes gemenskapen mellan alla dem som tror på Kristus och Gud själv. Lars-Åke Nilsson leder oss här genom undervisning om kyrkan i Bibeln och väver ihop NT med GT till en innehållsrik och mångfacetterad berättande tapet à la Bayeux.

Enhet på goda grunder – Samling och förening på Guds initiativ

LARS ÅKE NILSSON • Vi följer upp en artikel i Begrunda nr 2-2010 (s. 4-11) om kärleken mellan kristna av Thomas Nilsson med att peka på den kristna plikten att verka för även en synlig enhet och enighet mellan kristna ur alla folk som utgör Kristi kropp – liksom förutsättningarna för att det ska kunna ske.

Skriften och traditionen

LARS-ÅKE NILSSON • Guds Ord måste förstås för att kunna tas emot. Men det är inte alltid så lätt att veta hur Bibeln skall förstås. Kan tidigare föreståelse, tolkningar och utläggningar vara till hjälp – eller kan de rent av vara normerande? Ja, vilket är egentligen förhållandet mellan Skriften å ena sidan och kyrkans vittnesbörd och bekännelser eller traditionen å den andra?

Ämbetsfrågan – En fråga om teologi

LARS-ÅKE NILSSON • Kampen för jämlikhet mellan könen är ett ständigt återkommande tema i massmedia och vardagssamtal bland människor i vårt land. Det finns de som kallar sig feminister och för kampen under fanorna. Det finns de ljumma. Och slutligen finns ”motståndarna, mörkermännen i svarta kappor”. Vad man skall tycka är självklart för de flesta. Det begriper även bakåtsträvarna, de som skall marginaliseras. Någon argumentation är inte nödvändig. Mittåt, tänkte Begrundas red. Vi bad därför artikelförfattaren att på nytt granska sakskälen i frågan om ordningen med kvinnliga präster. Artikeln skulle emellertid behandla inte enbart den frågan utan beröra även det betydligt vidare ämnet om frågans relevans för familjen och för förhållandet mellan man och kvinna. Bibelns undervisning i dessa frågor kan tvivelsutan vara nog så svårsmält för vår tid. Är vi villiga att rätta oss efter Bibelns undervisning i denna del?